Trwają kontrole nielegalnych podłączeń do kanalizacji sanitarnej

2023-01-04 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz. 2.

Odprowadzanie deszczówki oraz wody roztopowej i drenażowej z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Aktualnie – metodą zadymiania – jest sprawdzana sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Libiąż. Dym wprowadzany jest do kanalizacji z dymownicy zainstalowanej w kamerowozie Wodociągów Chrzanowskich, a powstaje on ze specjalnego płynu i jest nieszkodliwy dla zdrowia, natomiast wyraźnie sygnalizuje wszelkie miejsca nieprawidłowych włączeń do sieci kanalizacyjnej.

Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. 2019.0.1437).

Dlatego apelujemy do tych mieszkańców, którzy mają podłączenia z rynien lub odwodnienia z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej o ich niezwłoczne zlikwidowanie i uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów.

System sanitarny jest zaprojektowany i wybudowany w sposób umożliwiający odbiór wyłącznie ścieków sanitarnych. Wprowadzane do niego wody opadowe i roztopowe przeciążają go hydraulicznie, mogą przyczynić się do rozlewania się ścieków, poważnych awarii i zanieczyszczenia środowiska. Przy intensywnych opadach często dochodzi do przeciążenia sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, a przepompownie i tłocznie ścieków narażone są na zwiększony pobór energii elektrycznej.

Do odprowadzania wód opadowych i roztopowych przeznaczona jest kanalizacja deszczowa. Mając na uwadze pojawiające się w ostatnich latach poważne problemy związane z suszą i niedoborem wody w przyrodzie, jedynym słusznym rozwiązaniem jest magazynowanie i ponowne wykorzystanie wody deszczowej np. do celów gospodarczych i podlewania roślin.

Zobacz też: Wody opadowe nie do kanalizacji sanitarnej