Załatw sprawę

Godziny pracy i obsługi klientów

Informujemy, że od dnia 1. 06. 2020 r. nie będzie można wnosić bezprowizyjnych opłat gotówkowych z tytułu zapłaty za dostawę wody i odbiór ścieków w punktach kasowych Poczty Polskiej S.A. Od czerwca br. opłaty te mogą być realizowane w placówkach Poczty Polskiej S.A. – podobnie jak w punktach kasowych wszystkich placówek bankowych –  z naliczeniem kosztów prowizji za wpłaty.

Dział Obsługi Klienta, Dział Techniczno – Dokumentacyjny oraz Dział Ewidencji i Rozliczeń przyjmuje odbiorców usług:

 • we wtorek, środę,czwartek, piątek: 7.00 – 15.00
 • w poniedziałek : 7.00 – 17.00

Jednostka Realizująca Projekt – tel. 32 624 13 60, 32 624 13 70 wew. 36, 40 przyjmuje odbiorców usług od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informacja dla Klientów

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK

Dokumenty do pobrania:

Umowa na dostarczenie wody i/ lub odprowadzanie ścieków

Umowę przygotowuje Dział Ewidencji i Rozliczeń: tel. 32 624 13 61 wew. 21 w wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w poniedziałek  w godz. 7.00 – 17.00.

Umowy zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowę zawiera się także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. Chrzanów.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

 • Pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • Upoważnienie współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) do zawarcia umowy.

Dokumenty do pobrania:

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

 • Pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • Dokument potwierdzając tytuł prawny do nieruchomości,
 • Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty oraz protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego oraz podpisy strony zdającej i strony odbierającej.

Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej prowadzi Dział Techniczno-Dokumentacyjny: tel. 32 623 96 14 lub 32 622 72 29 wew. 41, 42, 68, w wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w poniedziałek w godz. 7.00 – 17.00.

W celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci należy złożyć pisemny wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – załącznik obowiązkowy.
 2. Parametry dostarczanych ścieków w przypadku dostawców ścieków przemysłowych.

Termin wydania warunków przyłączenia do sieci:

 • 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej,
 • 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Dokumenty do pobrania:

Przykładowo wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia

Realizacją przyłączeń do sieci wodociągowych zajmuje się Wydział Sieci Wodociągowe: tel. 32 623 22 56 lub 32 624 13 60 wew. 52, 53, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Realizacją przyłączeń do sieci kanalizacyjnych zajmuje się Wydział Sieci Kanalizacyjnej: tel. 32 623 54 50 wew. 36, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

 

Przejmowanie urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na majątek przedsiębiorstwa

Dokumenty do pobrania:

 

 

Informacja o przetwarzaniu przez odociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8. Kontakt do Administratora: nr telefonu: 32/623 32 32. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail:  iod@wodociagi.chrzanowskie.pl

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Dane przetwarzane są na następujących podstawach prawnych, w celu:

 • zrealizowania złożonego wniosku, co może łączyć się z wykonaniem umowy z nim powiązanej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku spółek, fundacji etc.) – zrealizowanie wniosku oraz umowy;
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. prowadzenie dokumentacji podatkowej, rachunkowej, fakturowej księgowej i jej archiwizowanie, wykonanie zadań określonych przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; wykonanie zadań określonych przepisami prawa budowlanego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO) – obowiązek prawny;
 • realizowania zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – interes publiczny;
 • ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem wniosku i umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – uzasadniony interes Administratora;

Przekazanie danych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne dla zrealizowania wniosku i umowy. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa, o których wyżej mowa, przekazanie danych jest obowiązkowe.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane będą przechowywane przez okres związany z realizowaniem ww. celów, tj.:

 • przez okres realizowania wniosku lub umowy;
 • przez okres wynikający ze wskazanych powyżej przepisów prawa np. przepisy prawa podatkowego, w tym określające okres archiwizowania dokumentacji; przepisy prawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; przepisy prawa budowlanego;
 • przez okres konieczny w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń i ich przedawnień oraz obrony praw administratora;
 • przez okres związany z interesem publicznym,
 • do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

KOMU DANE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE

Odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z Administratorem przy realizowaniu ww. celów, i są to przede wszystkim operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, dostawcy i serwisanci usług IT, firmy świadczące doradztwo prawne czy podatkowe. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości jak i uprawnione organy państwowe np. urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, organy z zakresu prawa budowlanego.

PRAWA ZWIĄZANE Z PRZEKAZANIEM DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych (informacja o przetwarzanych danych osobowych oraz ich kopia), sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienia danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – na zasadach określonych w RODO, wniesienia sprzeciwu. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem. Ponadto można również wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

INFORMACJE DODATKOWE

W przypadku przekazywania danych Państwa mocodawców lub pełnomocników (w tym osób przez Państwa upoważnionych) oświadczają Państwo, że dysponują Państwo zgodą tych osób na przekazanie ich danych osobowych administratorowi, w powyżej wskazanych celach. Jednocześnie zobowiązują się Państwo do poinformowania tych osób, o przekazaniu ich danych osobowych administratorowi. W tym celu mogą Państwo posłużyć się treścią niniejszej informacji.

Więcej informacji o ochronie danych można uzyskać kontaktując się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych.