Załatw sprawę

             K O M U N I K A T

Informujemy, że od 01 lipca 2019 r. w związku z zamknięciem punktu kasowego w RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8,  opłaty gotówkowe z tytułu zapłat za dostawę wody i odbiór ścieków można wnosić bezprowizyjnie we wszystkich punktach kasowych Poczty Polskiej S.A.  jak również w punktach kasowych wszystkich placówek bankowych z kosztami prowizji za wpłaty.

Godziny pracy i obsługi klientów

Dział Obsługi Klienta, Dział Techniczno – Dokumentacyjny oraz Dział Ewidencji i Rozliczeń przyjmuje odbiorców usług:

 • w poniedziałek, wtorek, środę, piątek: 7.00 – 15.00
 • w czwartek: 7.00 – 17.00

Jednostka Realizująca Projekt – tel. 32 624 13 60, 32 624 13 70 wew. 36, 40 przyjmuje odbiorców usług od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Informacja dla Klientów

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta EBOK

Dokumenty do pobrania:

 Umowa na dostarczenie wody i/ lub odprowadzanie ścieków

Umowę przygotowuje Dział Ewidencji i Rozliczeń: tel. 32 624 13 61 wew. 21 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w czwartek w godz. 7.00 – 17.00.

Umowy zawierane są z osobami, które posiadają tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, a w przypadku budynków wielolokalowych właścicielem lub zarządcą. Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego umowę zawiera się także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku po spełnieniu warunków technicznych określonych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. Chrzanów.

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez osobę fizyczną:

 • Pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 • Upoważnienie współwłaścicieli (w przypadku współwłasności) do zawarcia umowy.

Dokumenty do pobrania:

Wymagane dokumenty do zawarcia umowy przez podmiot gospodarczy:

 • Pisemny wniosek o zawarcie umowy,
 • Dokument potwierdzając tytuł prawny do nieruchomości,
 • Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności gospodarczej,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

W przypadku przepisania umowy na innego odbiorcę, należy dostarczyć wyżej wymienione dokumenty oraz protokół zdawczo-odbiorczy zawierający numer wodomierza, stan wodomierza, datę rozliczenia końcowego oraz podpisy strony zdającej i strony odbierającej.

Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej prowadzi Dział Techniczno-Dokumentacyjny: tel. 32 623 96 14 lub 32 622 72 29 wew. 41, 42, 68, w poniedziałek, wtorek, środę i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w czwartek w godz. 7.00 – 17.00.

W celu uzyskania warunków technicznych należy złożyć pisemny wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. Aktualna mapa zasadnicza określająca usytuowanie nieruchomości.
 2. Odpis z właściwego rejestru w przypadku przedsiębiorców.
 3. Parametry dostarczanych ścieków w przypadku dostawców ścieków przemysłowych.

Termin wydania warunków – do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dokumenty do pobrania:

Realizacją przyłączy wodociągowych zajmuje się Wydział Sieci Wodociągowe: tel. 32 623 22 56 wew. 52, 53, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Realizacją przyłączy kanalizacyjnych zajmuje się Wydział Sieci Kanalizacyjnej: tel. 32 623 54 50 wew. 36, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują zawierających umowę, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl .
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy, wynikających z niej praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń na jej podstawie. Podstawą prawną przetwarzania jest art.6 ust.1 lit.b. RODO.
4. Dane będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:
   1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów IT,
   2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji,
   3) upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo przeniesienia danych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.