Wody opadowe nie do kanalizacji sanitarnej

2022-12-13 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz. 1.

Przypominamy, że zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej (Dz. U. 2019.0.1437). Ustawa nakłada jednocześnie na przedsiębiorstwa wodociągowe obowiązek regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. Na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini takie działania prowadzą systematycznie Wodociągi Chrzanowskie. Nielegalne odprowadzanie deszczówki może spotkać się z konsekwencjami prawnymi, a nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej.

Kanalizacja sanitarna to złożony układ rurociągów  połączonych studniami,  pozwalający w szczelny sposób odprowadzić ścieki z naszych domów do oczyszczalni – podkreśla dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik. -System sanitarny został zaprojektowany i wybudowany w średnicach, które umożliwiają odbiór wyłącznie ścieków sanitarnych, zatem wprowadzane do niego wody opadowe i roztopowe przeciążają go hydraulicznie i mogą przyczynić się do rozlewania się ścieków i zanieczyszczenia środowiska. Przy intensywnych opadach często dochodzi również do przeciążenia sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków, a przepompownie i tłocznie ścieków narażone są na zwiększony pobór energii elektrycznej oraz na poważne awarie.

Ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty usuwania skutków awarii, stałej kontroli sieci, dużego poboru energii elektrycznej urządzeń kanalizacyjnych oraz wyższych opłat środowiskowych, w ostatecznym rozrachunku wpływają też na wysokość naszych opłat za odbiór i zagospodarowanie ścieków. Dlatego pamiętajmy, że do odprowadzania wód opadowych i roztopowych przeznaczona jest kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna oraz rowy melioracyjne. Jeśli  nie ma takich odbiorników, to należy deszczówkę rozprowadzić po powierzchni działki, odprowadzić do studni chłonnej albo magazynować i wykorzystać do podlewania działki w okresie letnim.