Laboratorium

Laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. działa przy ul. Powstańców Styczniowych 15 w Chrzanowie, na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków. Składa się z dwóch pracowni – w pierwszej prowadzone są badania wody, w drugiej – ścieków. Od połowy 2010 roku laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191oznacza to, że otrzymywane wyniki badań są obiektywne i wiarygodne, a laboratorium działa zgodnie z zasadami dobrej, laboratoryjnej praktyki profesjonalnej.

Badania próbek są wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Ogromne znaczenie ma także nowoczesny sprzęt wykorzystywany do badań, np. spektrometry absorpcji atomowej, służące do pomiarów śladowych zawartości niebezpiecznych metali ciężkich takich jak np. ołów, kadm, a także spektrofotometry, biurety cyfrowe czy wagi analityczne. Zdecydowana większość metod stosowanych w Laboratorium objęta jest akredytacją PCA, a wyniki badań uznawane są w obszarze regulowanym prawnie. Aktualny Zakres Akredytacji jest dostępny  na stronie internetowej PCA.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (najnowsza nowelizacja z dn. 7.12.2017 r., Dz.U. z 2017 r., poz. 2294) od 2008 roku Pracownia Badania Wody corocznie otrzymuje zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chrzanowie (PPIS) na badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Pracownia głównie zajmuje się monitoringiem jakości wody produkowanej przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. W tym celu co roku opracowywany jest harmonogram monitoringu jakości wody, który również jest zatwierdzany przez PPIS. W każdym miesiącu z ponad 50 punktów kontrolnych pobierane są próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Pracownia monitoruje ok. 40 różnych parametrów i wskaźników. Każda próbka jest badana na obecność szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów takich jak np. bakterie Escherichia coli, których obecność może świadczyć o zanieczyszczeniu wody ściekami. Wykonuje się też testy wykluczające występowanie w wodzie innych bakterii chorobotwórczych. Pobrane próbki wody są poddawane również badaniom fizykochemicznym. Oznacza się w nich m.in. mętność, odczyn (pH), twardość wody, zawartość składników mineralnych, ale również analizuje się je pod kątem obecności toksycznych substancji, takich jak metale ciężkie czy związki azotowe. Ogółem w pracowni co roku wykonywanych jest ok. 20 000 oznaczeń w ponad 1700 próbkach wody.

Kontrolą jakości ścieków zajmuje się Pracownia Badania Ścieków. Dzięki regularnym badaniom monitorowana jest praca oczyszczalni. Badane są ścieki trafiające do kanalizacji w gminach: Chrzanów, Trzebinia oraz Libiąż, a także próbki ścieków oczyszczonych, które płyną bezpośrednio do rzek.  Próbki badane są metodami: spektrofotometrycznymi, elektrochemicznymi, potencjometrycznymi, wagowymi, miareczkowymi oraz mikroskopowymi.

Ty też możesz zlecić badanie wody oraz ścieków !

Oprócz wykonywania badań na potrzeby Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o., laboratorium świadczy usługi także dla klientów zewnętrznych. Każdy odpłatnie może zlecić badanie wody lub ścieków, łącznie z akredytowanym pobraniem próbki, jeśli jest to wymagane.

Próbki wody do badań mikrobiologicznych są przyjmowane od poniedziałku do czwartku od 6:00 do 13:00, do badań fizyko-chemicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 13:00.

Do badania mikrobiologicznego próbki wody wymagany jest sterylny pojemnik, który można bezpłatnie otrzymać w pracowni codziennie w dni robocze od 6:00 do 14:00.

Próbki ścieków do badań są przyjmowane we wszystkie dni robocze w godzinach od 6:00 do 14:00.
Do analizy wystarczy plastikowa butelka o pojemności  1,5 litra napełniona ściekiem.

 

Instrukcja pobierania próbek wody do analizy fizykochemicznej i lub bakteriologicznej

Postępowanie Laboratorium w sprawie skarg/reklamacji do badań próbek: