Przyłączenie do sieci

Realizacja przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

Wydawanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej prowadzi Dział Techniczno-Dokumentacyjny: tel. 32 623 96 14 lub 32 622 72 29 wew. 41, 42, 68, w wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. 7.00 – 15.00 oraz w poniedziałek w godz. 7.00 – 17.00.

W celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci należy złożyć pisemny wniosek.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – załącznik obowiązkowy.
  2. Parametry dostarczanych ścieków w przypadku dostawców ścieków przemysłowych.

Termin wydania warunków przyłączenia do sieci:

Dokumenty do pobrania:

Przykładowo wypełniony wniosek o wydanie warunków przyłączenia