Woda z Wodociągów Chrzanowskich

Nasza woda dobra jest!

Dostarczana przez nas woda to gwarancja wysokiej jakości i czystości. Doskonale wiemy, że jakość wody ma niebagatelne znaczenie w każdym gospodarstwie domowym i robimy wszystko, by codziennie zapewnić Państwu wodę najwyższej jakości.

Dla każdego ujęcia wody pitnej, jakim dysponujemy, przynajmniej raz w roku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wykonywane są badania jakości wody w wymaganym, pełnym zakresie (tzw. monitoring parametrów grupy A i B). Badania prowadzi własne laboratorium, a dodatkowo parametry nie oznaczane u nas wykonuje Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Jak dotąd dla parametrów objętych tym monitoringiem, w żadnej tak analizowanej próbce, nigdy nie zdarzyły się jakiekolwiek przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Oprócz tego laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. prowadzi comiesięczny monitoring kontrolny jakości wody, analizując próbki pobierane w całym rejonie naszej działalności. Badania wykonywane są w pełnym zakresie mikrobiologicznym, a także fizykochemicznym – tu w zakresie monitoringu kontrolnego, rozszerzonego o metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom oraz związki azotowe, siarczany i twardość wody. Dodatkowo, niezależną, stałą kontrolę jakości wody prowadzi również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie.

Nasza woda spełnia wszystkie normy jakości: polskie, Unii Europejskiej, a także zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Posiada wiele cennych i korzystnych dla zdrowia minerałów można ją pić bez przegotowania – prosto z kranu!

Dlaczego warto pić kranówkę? Przeczytaj: 

Zobacz wyniki badań:

Podstawowe parametry wody: mętność, żelazo, mangan

Woda dostarczana do sieci wodociągowej powinna być nie tylko bezpieczna dla zdrowia, ale również akceptowalna pod względem wyglądu, smaku i zapachu.

Parametry: mętność, żelazo i mangan są podstawowymi wskaźnikami fizykochemicznymi, które świadczą o estetycznych walorach wody. Wysokie wartości żelaza powyżej 300 μg/l mogą powodować podwyższenie mętności i barwy wody, powstawanie mazistych osadów w przewodach wodociągowych i naczyniach, co konsument może ocenić wizualnie. Mangan powyżej wartości 100 μg/l nadaje wodzie niepożądany smak, a także powoduje przebarwienia odzieży podczas prania i brudzenie ceramiki sanitarnej.

W związku z tym, powyższe parametry również są normowane, mimo że nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, wręcz są to mikroelementy niezbędne dla człowieka i w odpowiedniej postaci powinny być dostarczane do organizmu, najlepiej wraz z pożywieniem.

Reasumując, woda w sieci wodociągowej na terenie działania Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 13.11.2015 r. [Dz.U. z 2015 r., poz. 1989], czyli jest bezpieczna dla zdrowia i akceptowana przez konsumentów.

Jakość wody pitnej dostarczanej przez Wodociągi Chrzanowskie

Nasze przedsiębiorstwo dysponuje następującymi ujęciami wody pitnej:

– SUW „Trzebionka”, Trzebinia – do czerwca 2010r. pompowano wody dołowe z ZG Trzebionka, od lipca 2010r. przekierowano na filtry wodę z SUW Kąty, Szyb „Józef” w Chrzanowie, które zostało definitywnie wyłączone
w IV kwartale 2014r., od początku 2015r. SUW „Trzebionka” jest zasilana wodą z ujęcia „Lech”, a czasami z niewielką domieszką wody z magistrali GPW.

Jakość wszystkich ujmowanych wód oraz wody powierzchniowej dostarczanej z GPW pod względem wszystkich wymaganych wskaźników i parametrów odpowiada warunkom zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294], które jest zgodne z Dyrektywą UE nr 98/83/WE oraz uzupełnionymi i rozszerzonymi Wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia z 2011. Rozporządzenie powyższe określa m.in. wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, fizyczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia.

Konsumenci z dużą podejrzliwością odnoszą się do wody mętnej, o brunatnym zabarwieniu, nieprzyjemnym smaku czy zapachu, mimo że cechy te, same w sobie nie muszą pociągać za sobą żadnych bezpośrednich, negatywnych skutków zdrowotnych. Wśród normowanych substancji są również takie, które nie są szkodliwe dla zdrowia, jednak ich stężenie w wodzie powyżej pewnych wartości, może pogarszać cechy organoleptyczne wody, takie jak mętność, barwę, zapach czy smak. Do takich parametrów należą np.:

Normatywy unijne jak i polskie dotyczące jakości wody do picia są bardzo rygorystyczne. Woda zasilająca gminy Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, jak już wyżej wspomniano, spełnia wszystkie wymagania aktualnego rozporządzenia. Woda płynąca z kranów w rejonie działalności Wodociągów Chrzanowskich jest nisko lub średnio zmineralizowana, miękka, o średniej twardości lub twarda. Monitoring wody jest prowadzony zarówno na ujęciach jak i na sieci wodociągowej. Jak dotąd nie stwierdza się w niej zawartości metali ciężkich, ani żadnych związków szkodliwych dla zdrowia [pestycydy, trihalometany, węglowodory aromatyczne, chlorobenzeny i inne związki organiczne.]. Jest czysta mikrobiologicznie co oznacza, że nadaje się do bezpośredniego spożycia prosto z kranu bez gotowania.

Uzdatnianie wstępne, sedymentacja, koagulacja, flokulacja, napowietrzanie, filtracja itd. są to różnorodne etapy procesów uzdatniających, stosowane z reguły dla ujmowanych wód powierzchniowych, a mające na celu poprawić jakość wody, aby nadawała się do spożycia. Wybór sposobu uzdatniania zależy od tego, co musimy z wody usunąć. Wody, jakimi dysponują Wodociągi Chrzanowskie nie wymagają tak wielu zabiegów. Napowietrzanie i filtracja – proste procesy uzdatniające stosowane na naszych ujęciach wody SUW „Żelatowa” i SUW Bolęcin, są również wykorzystywane w produkcji niektórych wód sprzedawanych w sklepach, również mineralnych [patrz: etykiety]. Jedynie na SUW w Lgocie, gdzie woda wymagała odazotanowienia, zastosowano nowoczesną metodę jonitową, dzięki której uzyskano znaczną redukcję azotanów w wodzie, do optymalnego poziomu. Była to jedyna tego typu stacja uzdatniania w Polsce. Jednakowoż od września 2018 roku stacja ta została wyłączona, gdyż woda w Lgocie od wielu lat nie wymaga już jakichkolwiek działań poza dezynfekcją. Woda z pozostałych ujęć jest bezpośrednio pompowana do sieci wodociągowej, czasami jest poddawana dezynfekcji.

Ujęcia wody pitnej – jakość wody

Ujęcie wody rodzaj
zasilania
procesy uzdatniające dezynfekcja Wartości średnie za I półrocze 2020r.
Twardość
(skala opisowa)
Mętność [NTU] Żelazo [μg/l] Mangan [μg/l]
Płoki źródła brak stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
0,08 14 22
Psary źródła brak stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
0,09 15 18
SUW Lgota studnie
głębinowe
brak stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
0,31 27 19
Trzebinia-Siersza „LECH” studnie
głębinowe
brak chlorowanie
wg potrzeb
Woda o średniej
twardości
0,07 19 14
SUW Bolęcin studnie
głębinowe
napowietrzanie, filtrowanie stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
0,09 17 20
Chrzanów
SUW „Żelatowa”
studnie
głębinowe
napowietrzanie, filtrowanie stałe
chlorowanie
Woda twarda 0,13 22 29
Magistrala GPW Zbiornik Dziećkowice pełne
uzdatnianie
stałe
chlorowanie
Woda miękka 0,14 12 9
*Elektrownia „Siersza” studnia
głębinowa
brak brak Woda o średniej
twardości
0,50 59 21
Najwyższa Dopuszczalna Wartość lub Stężenie wg RMZ Akceptowalna przez
konsumentów

(zalecane 1,0)

200 50

*wyniki badań pochodzą z próbek pobieranych z sieci wodociągowej zasilanej wodą z tej studni

Komentarz do tabeli: wartość dla mętności wody wynosząca poniżej 4,0 NTU – nie jest zauważalna dla konsumentów;
żelazo poniżej 200 μg/l – nie powoduje zmętnienia wody i nie jest już obserwowane w postaci osadu;
mangan poniżej 100 μg/l – praktycznie nie jest wyczuwalny smakowo i nie powoduje zabrudzeń na ceramice sanitarnej i pranej bieliźnie.

Wysoka jakość wody na wejściu do sieci wodociągowej nie koniecznie musi iść w parze z jakością wody u odbiorców – jest ściśle zależna od jakości i długości rur przesyłowych. Wpływ na jakość wody w kranie ma także jakość przyłącza i sieci wewnętrznej danego budynku. Stagnacja (zaleganie) wody w rurach powoduje rozpuszczanie nagromadzonych tam złogów. Im starsza instalacja wewnętrzna, im dalej od źródła wody i niewielki jej rozbiór, jakość wody na końcówce może już nie odpowiadać jakości wejściowej.

W sieci wodociągowej na terenie działalności naszego przedsiębiorstwa obserwujemy ciągłą poprawę jakości wody. Sukcesywna wymiana starych sieci wodociągowych oraz ich regularne płukania dają efekty. Miernikiem tego są wyniki badań podstawowych parametrów, takich jak mętność oraz stężenie żelaza i manganu w próbkach wody pobieranych z punktów kontrolnych usytuowanych na sieci wodociągowej naszego przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich 19 lat – tabela poniżej. Sieć wodociągowa w Trzebini na Os. Energetyków oraz w Czyżówce jest zasilana wodą pochodzącą z ujęcia wody, którego właścicielem jest Elektrownia Siersza. Woda z tego ujęcia ma podobne właściwości jak woda z naszego ujęcia LECH.

Legenda: im kolor jaśniejszy tym wartości badanych parametrów niższe i tym lepsza jakość wody

Laboratorium zgodnie z harmonogramem minimum raz w miesiącu wykonuje badania próbek wody pobieranych w ok. 60 punktach kontrolnych zlokalizowanych zarówno na ujęciach wody pitnej jak i na sieci wodociągowej na całym terenie działalności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. Badania wykonywane są w pełnym zakresie mikrobiologicznym, a fizykochemicznym w zakresie monitoringu parametrów grupy A, rozszerzonego m.in. o metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, cynk, związki azotowe: azotyny, azotany, amoniak, także siarczany, chlorki
i twardość wody oraz podstawowe jony: magnez, wapń, sód, potas, wodorowęglany i fluorki. Analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i kompetentny personel. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia posiadane przez Laboratorium nowoczesne wyposażenie pomiarowe i badawcze m.in. spektrometry absorpcji atomowej, najnowszej generacji spektrofotometry oraz inny sprzęt analityczny.

Od dnia 08.06.2010r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 +Ap1:2007. Aktualny Zakres Akredytacji jest dostępny do wglądu na stronie internetowej PCA. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia Pracownia Badania Wody od 2008 roku corocznie otrzymuje zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania pozostałych, wymaganych przez rozporządzenie parametrów i wskaźników z zakresu monitoringu przeglądowego, realizowane są przez równorzędne, certyfikowane laboratoria, do których raz w roku są zawożone próbki wody pobierane z wszystkich naszych ujęć wodociągowych oraz z kilku punktów na sieci wodociągowej. Wyniki badań tych próbek corocznie zamieszczane są na stronie internetowej Wodociągów Chrzanowskich.

Literatura:

Zobacz: Twardość wody pitnej

Zobacz: Instrukcja przygotowania poidełka po przerwie