Woda z Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

Nasza woda dobra jest!

Dostarczana przez nas woda to gwarancja wysokiej jakości i czystości. Doskonale wiemy, że jakość wody ma niebagatelne znaczenie w każdym gospodarstwie domowym i robimy wszystko, by codziennie zapewnić Państwu wodę najwyższej jakości.

Dla każdego ujęcia wody pitnej, jakim dysponujemy, przynajmniej raz w roku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wykonywane są badania jakości wody w wymaganym, pełnym zakresie (tzw. monitoring parametrów grupy A i B). Badania prowadzi własne laboratorium, a dodatkowo parametry nie oznaczane u nas wykonuje Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Jak dotąd dla parametrów objętych tym monitoringiem, w żadnej tak analizowanej próbce, nigdy nie zdarzyły się jakiekolwiek przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Oprócz tego laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. prowadzi comiesięczny monitoring kontrolny jakości wody, analizując próbki pobierane w całym rejonie naszej działalności. Badania wykonywane są w pełnym zakresie mikrobiologicznym, a także fizykochemicznym – tu w zakresie monitoringu kontrolnego, rozszerzonego o metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom oraz związki azotowe, siarczany i twardość wody. Dodatkowo, niezależną, stałą kontrolę jakości wody prowadzi również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie.

Nasza woda spełnia wszystkie normy jakości: polskie, Unii Europejskiej, a także zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Posiada wiele cennych i korzystnych dla zdrowia minerałów można ją pić bez przegotowania – prosto z kranu!

Dlaczego warto pić kranówkę? Przeczytaj: 

Zobacz wyniki badań:

Podstawowe parametry wody: mętność, żelazo, mangan

Woda dostarczana do sieci wodociągowej powinna być nie tylko bezpieczna dla zdrowia, ale również akceptowalna pod względem wyglądu, smaku i zapachu.

Parametry: mętność, żelazo i mangan są podstawowymi wskaźnikami fizykochemicznymi, które świadczą o estetycznych walorach wody. Wysokie wartości żelaza powyżej 300 μg/l mogą powodować podwyższenie mętności i barwy wody, powstawanie mazistych osadów w przewodach wodociągowych i naczyniach, co konsument może ocenić wizualnie. Mangan powyżej wartości 100 μg/l nadaje wodzie niepożądany smak, a także powoduje przebarwienia odzieży podczas prania i brudzenie ceramiki sanitarnej.

W związku z tym, powyższe parametry również są normowane, mimo że nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, wręcz są to mikroelementy niezbędne dla człowieka i w odpowiedniej postaci powinny być dostarczane do organizmu, najlepiej wraz z pożywieniem.

Reasumując, woda w sieci wodociągowej na terenie działania Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 13.11.2015 r. [Dz.U. z 2015 r., poz. 1989], czyli jest bezpieczna dla zdrowia i akceptowana przez konsumentów.

Poniższe wykresy zbiorcze dla sieci wodociągowej uwzględniają wszystkie trzy wskaźniki. Liniami przerywanymi w odpowiednich kolorach zaznaczono wartość dopuszczalną. Wartości dla mętności są mierzone w jednostkach nefelometrycznych [NTU], a mangan i żelazo w μg/l (wg załączonej tabeli). Na każdym z nich widać poprawę jakości wody dla tych parametrów. Wszystkie pozostałe wskaźniki i parametry badane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia nie zmieniają się i są takie jak w wodzie na ujęciu, z którego woda pochodzi.

NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

NDW – Najwyższa Dopuszczalna Wartość

Chcesz wiedzieć więcej?

Zobacz: Podstawowe parametry

Jakość wody pitnej

Nasze przedsiębiorstwo dysponuje następującymi ujęciami wody pitnej:

Jakość wszystkich ujmowanych wód oraz wody powierzchniowej dostarczanej z GPW pod względem wszystkich wymaganych wskaźników i parametrów odpowiada wymaganiom zawartym w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 r. [Dz.U. z 2017 r., poz. 2294], które jest zgodne z Dyrektywą UE nr 98/83/WE oraz uzupełnionymi i rozszerzonymi Wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia z 2011 roku. Powyższe rozporządzenie określa m.in. wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, fizyczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia.

Konsumenci z dużą podejrzliwością odnoszą się do wody mętnej, o brunatnym zabarwieniu, nieprzyjemnym smaku czy zapachu, mimo że cechy te, same w sobie nie muszą pociągać za sobą żadnych bezpośrednich, negatywnych skutków zdrowotnych. Wśród normowanych substancji są również takie, które nie są szkodliwe dla zdrowia, jednak ich stężenie w wodzie powyżej pewnych wartości, może pogarszać cechy organoleptyczne wody, takie jak mętność, barwę, zapach czy smak. Do takich parametrów należą:

Normatywy unijne jak i polskie dotyczące jakości wody do picia są bardzo rygorystyczne. Woda zasilająca gminy Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, jak już wyżej wspomniano, spełnia wszystkie wymagania aktualnego rozporządzenia. Woda płynąca z kranów w rejonie działalności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. jest nisko lub średnio zmineralizowana, miękka, o średniej twardości lub twarda. Jest czysta mikrobiologicznie. Jak dotąd nie stwierdza się w niej zawartości metali ciężkich, ani żadnych związków szkodliwych dla zdrowia [pestycydy, trihalometany, węglowodory aromatyczne, chlorobenzeny i inne związki organiczne]. Nadaje się do bezpośredniego spożycia bez gotowania.

Uzdatnianie wstępne, sedymentacja, koagulacja, flokulacja, napowietrzanie, filtracja itd. – to różnorodne procesy stosowane z reguły dla ujmowanych wód powierzchniowych, mające na celu poprawić jakość wody, aby nadawała się do spożycia. Wybór metody uzdatniania i ilość jej etapów zależy od tego, co z niej musimy usunąć. Wody, jakimi dysponują Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. nie wymagają tak wielu zabiegów. Napowietrzanie i filtracja – procesy stosowane również dla wielu wód mineralnych [patrz: etykiety], są wystarczające do uzdatnienia wód na ujęciach wody w Chrzanowie SUW „Żelatowa” i Bolęcinie. Jedynie na SUW w Lgocie, gdzie woda wymagała odazotanowienia, zastosowano nowoczesną metodę jonitową, dzięki której uzyskano znaczną redukcję azotanów w wodzie do poziomu optymalnego. Jest to jedyna tego typu stacja uzdatniania w Polsce. Woda z pozostałych ujęć jest bezpośrednio pompowana do sieci wodociągowej, czasami wymaga jedynie dezynfekcji.

Ujęcia wody pitnej

Ujęcie wody rodzaj
zasilania
procesy uzdatniające dezynfekcja Jakość wody (wartości średnie za 1 półrocze 2018r.)
Twardość
(skala opisowa)
Mętność [NTU] Żelazo [μg/l] Mangan [μg/l]
Płoki źródła brak stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
0,09 8 16
Psary źródła brak stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
0,10 9 12
SUW Lgota studnie
głębinowe
odazotanawianie stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
0,10 5 16
Trzebinia-Siersza „LECH” studnie
głębinowe
brak chlorowanie
wg potrzeb
Woda o średniej
twardości
0,09 10 10
SUW Bolęcin studnie
głębinowe
napowietrzanie, filtrowanie stałe
chlorowanie
Woda o średniej
i znacznej
twardości
0,20 26 21
Chrzanów
SUW „Żelatowa”
studnie
głębinowe
napowietrzanie, filtrowanie stałe
chlorowanie
Woda o znacznej
twardości
i twarda
0,08 16 17
Magistrala GPW Zbiornik Dziećkowice pełne
uzdatnianie
stałe
chlorowanie
Woda miękka 0,18 12 10
Elektrownia „Siersza” studnia
głębinowa
brak brak Woda o znacznej
twardości
0,20 16 12
Najwyższa Dopuszczalna Wartość lub Stężenie wg RMZ akceptowalna

(zalecane 1,0)

200 50

Komentarz do tabeli: wartość dla mętności wody wynosząca <2,0 NTU – nie jest zauważalna dla konsumentów; żelazo <100 mg/l – nie wytrąca się, nie jest już obserwowane w postaci osadu; mangan <30 mg/l – praktycznie nie tworzy zabrudzeń na ceramice sanitarnej

Wysoka jakość wody na wejściu do sieci wodociągowej niekoniecznie musi iść w parze z jakością wody u odbiorców – jest ściśle zależna od jakości i długości rur przesyłowych. Wpływ na jakość wody w kranie ma także jakość przyłącza i sieci wewnętrznej danego budynku. Stagnacja (zaleganie) wody w rurach powoduje rozpuszczanie nagromadzonych złogów. Im starsza instalacja wewnętrzna, im dalej od źródła wody i niewielki jej rozbiór, jakość wody
w kranie (na końcówce) może już nie odpowiadać jakości wejściowej.

W sieci wodociągowej na terenie działalności naszego przedsiębiorstwa obserwujemy ciągłą poprawę jakości wody. Sukcesywna wymiana starych rur oraz ich regularne płukania dają efekty. Miernikiem tego są wyniki badań podstawowych parametrów, takich jak mętność oraz stężenie żelaza i manganu w próbkach wody pobieranych z punktów kontrolnych usytuowanych na sieci wodociągowej naszego przedsiębiorstwa na przestrzeni kilkunastu lat – „Jakość wody w sieci wodociągowej Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.” – tabela porównawczaSieć wodociągowa w Trzebini na Os. Energetyków oraz w Czyżówce jest zasilana wodą pochodzącą z ujęcia wody, którego właścicielem jest Elektrownia Siersza. Woda z tego ujęcia ma podobne właściwości jak woda z naszego ujęcia LECH.

Laboratorium zgodnie z harmonogramem minimum raz w miesiącu wykonuje badania próbek wody pobieranych w ok. 60 punktach kontrolnych zlokalizowanych zarówno na ujęciach wody pitnej jak i na sieci wodociągowej na całym terenie działalności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. Badania wykonywane są w pełnym zakresie mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym – tu w zakresie monitoringu grupy A, rozszerzonego m.in. o metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, cynk oraz związki azotowe: azotyny, azotany, amoniak, a także siarczany i twardość wody. Analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i kompetentny personel. Wysoką jakość świadczonych usług zapewnia posiadany przez Laboratorium nowoczesny sprzęt analityczny: spektrometry absorpcji atomowej – płomieniowy i z kuwetą grafitową, a także najnowszej generacji spektrofotometry oraz inne wyposażenie pomiarowe i badawcze.

Od dnia 08.06.2010 r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Aktualny Zakres Akredytacji jest dostępny do wglądu na stronie internetowej PCA. Zgodnie z wymaganiami obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia Pracownia Badania Wody od 2008 roku corocznie otrzymuje zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania pozostałych wymaganych przez rozporządzenie parametrów i wskaźników z zakresu monitoringu grupy B realizowane są przez równorzędne, certyfikowane laboratoria, do których są zawożone próbki wody pobierane na wszystkich naszych ujęciach wody pitnej, co najmniej raz w roku. Wyniki tych badań od wielu lat corocznie są zamieszczane na stronie internetowej Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

 

Zobacz:Twardość wody pitnej