Woda z Wodociągów Chrzanowskich

Nasza woda dobra jest!

Dostarczana przez nas woda to gwarancja wysokiej jakości i czystości. Doskonale wiemy, że jakość wody ma niebagatelne znaczenie w każdym gospodarstwie domowym i robimy wszystko, by codziennie zapewnić Państwu wodę najwyższej jakości.

Dla każdego ujęcia wody pitnej, jakim dysponujemy, przynajmniej raz w roku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia – wykonywane są badania jakości wody w wymaganym, pełnym zakresie (tzw. monitoring parametrów grupy A i B). Badania prowadzi własne laboratorium, a dodatkowo parametry nie oznaczane u nas wykonuje Centralne Laboratorium MPWiK S.A. w Krakowie. Jak dotąd dla parametrów objętych tym monitoringiem, w żadnej tak analizowanej próbce, nigdy nie zdarzyły się jakiekolwiek przekroczenia dopuszczalnych wartości.

Oprócz tego laboratorium Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. prowadzi comiesięczny monitoring kontrolny jakości wody, analizując próbki pobierane w całym rejonie naszej działalności. Badania wykonywane są w pełnym zakresie mikrobiologicznym, a także fizykochemicznym – tu w zakresie monitoringu kontrolnego, rozszerzonego o metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom oraz związki azotowe, siarczany i twardość wody. Dodatkowo, niezależną, stałą kontrolę jakości wody prowadzi również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chrzanowie.

Nasza woda spełnia wszystkie normy jakości: polskie, Unii Europejskiej, a także zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Posiada wiele cennych i korzystnych dla zdrowia minerałów można ją pić bez przegotowania – prosto z kranu!

Dlaczego warto pić kranówkę? Przeczytaj: 

Zobacz wyniki badań:

Podstawowe parametry wody: mętność, żelazo, mangan

Woda dostarczana do sieci wodociągowej powinna być nie tylko bezpieczna dla zdrowia, ale również akceptowalna pod względem wyglądu, smaku i zapachu.

Parametry: mętność, żelazo i mangan są podstawowymi wskaźnikami fizykochemicznymi, które świadczą o estetycznych walorach wody. Wysokie wartości żelaza powyżej 300 μg/l mogą powodować podwyższenie mętności i barwy wody, powstawanie mazistych osadów w przewodach wodociągowych i naczyniach, co konsument może ocenić wizualnie. Mangan powyżej wartości 100 μg/l nadaje wodzie niepożądany smak, a także powoduje przebarwienia odzieży podczas prania i brudzenie ceramiki sanitarnej.

W związku z tym, powyższe parametry również są normowane, mimo że nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, wręcz są to mikroelementy niezbędne dla człowieka i w odpowiedniej postaci powinny być dostarczane do organizmu, najlepiej wraz z pożywieniem.

Reasumując, woda w sieci wodociągowej na terenie działania Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 13.11.2015 r. [Dz.U. z 2015 r., poz. 1989], czyli jest bezpieczna dla zdrowia i akceptowana przez konsumentów.

Jakość wody pitnej dostarczanej przez Wodociągi Chrzanowskie

Nasze przedsiębiorstwo dysponuje następującymi ujęciami wody pitnej:

– SUW „Trzebionka”, Trzebinia – do czerwca 2010r. pompowano wody dołowe z ZG Trzebionka, od lipca 2010r. przekierowano na filtry wodę z SUW Kąty, Szyb „Józef” w Chrzanowie, które zostało definitywnie wyłączone w IV kwartale 2014r., od początku 2015r. SUW „Trzebionka” jest zasilana wodą z ujęcia „Lech”, a czasami z niewielką domieszką wody z magistrali GPW.

W Polsce aktem prawnym opisującym wymagania dla wody do picia jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294] w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest zgodne z Dyrektywą UE nr 98/83/WE oraz uzupełnionymi i rozszerzonymi wytycznymi WHO dotyczącymi jakości wody do picia z 2011. Rozporządzenie powyższe określa m.in. wymagania mikrobiologiczne, chemiczne, organoleptyczne, fizyczne oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia. Jakość wszystkich ujmowanych wód dostarczanych do kranów przez Wodociągi Chrzanowskie oraz wody powierzchniowej dostarczanej z GPW pod względem wszystkich wymaganych wskaźników i parametrów odpowiada wymaganiom zawartym w powyższym rozporządzeniu.

Podstawowym wymogiem dla wody do spożycia jest zagwarantowanie jej bezpieczeństwa zdrowotnego przede wszystkim w aspekcie mikrobiologicznym. Ogólnie można stwierdzić, że największe zagrożenie mikrobiologiczne niesie ze sobą spożycie wody zanieczyszczonej odchodami ludzkimi lub zwierzęcymi. Mogą one być źródłem wszelkich chorobotwórczych bakterii, wirusów, pierwotniaków oraz pasożytów. Nie jest możliwe badanie wszystkich potencjalnie mogących występować w wodzie mikroorganizmów. W związku z tym wybrano tzw. referencyjne mikroorganizmy niejako reprezentujące grupy patogenów chorobotwórczych, które równocześnie można zidentyfikować szybko i w miarę nie bardzo skomplikowaną metodą. Konsekwencje mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody mogą być bardzo poważne, stąd najważniejszymi wskaźnikami, które są najczęściej badane w wodzie przeznaczonej do spożycia są wskaźniki mikrobiologiczne wymienione na pierwszym miejscu w powyższym rozporządzeniu MZ w załączniku nr 1. Obecność w próbce wody bakterii Escherichia coli i/lub enterokoków kałowych – są to tzw. podstawowe wymagania mikrobiologiczne, może już świadczyć o zanieczyszczeniu ściekami bytowymi, czyli mogą tam się znajdować również inne drobnoustroje chorobotwórcze. Tak skażona woda nie nadaje się do spożycia. Dodatkowe parametry mikrobiologiczne tzw. wskaźnikowe pochodzenia środowiskowego, badane w wodzie i regulowane przez powyższy akt prawny to: bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w 22oC oraz dla wód powierzchniowych (woda z GPW) Clostridium perfringens. Pierwsze dwa to wskaźniki skuteczności dezynfekcji oraz czystości i stanu integralności (ciągłości) sieci wodociągowej i instalacji wewnętrznych budynków. Clostridium jest wskaźnikiem skuteczności dezynfekcji i fizycznych procesów usuwania wirusów i pierwotniaków na ujęciach wody pitnej korzystających z wód powierzchniowych. Na ujęciach i stacjach uzdatniania Wodociągów Chrzanowskich jest prowadzone chlorowanie wody podawanej do sieci wodociągowej przy użyciu podchlorynu sodu– jest to najczęściej stosowany i najefektywniejszy proces dezynfekcyjny. W Polsce wykorzystuje się również inne metody dezynfekcji wody takie jak ozonowanie, naświetlanie promieniami UV, chloraminowanie oraz dodawanie ditlenku chloru.

Konsumenci z dużą podejrzliwością odnoszą się do wody mętnej, o brunatnym zabarwieniu, nieprzyjemnym smaku czy zapachu, mimo że cechy te, same w sobie nie muszą pociągać za sobą żadnych bezpośrednich, negatywnych skutków zdrowotnych. Wśród normowanych substancji są również takie, które nie są szkodliwe dla zdrowia, jednak ich stężenie w wodzie powyżej pewnych wartości, może pogarszać cechy organoleptyczne wody, takie jak mętność, barwę, zapach czy smak. Do takich parametrów należą np.:

Wszystkie naturalne składniki wody, nawet jeżeli są w większych stężeniach, nie spowodują natychmiastowych efektów zdrowotnych. Prawdopodobieństwo wystąpienia szkodliwych dla zdrowia skutków narażenia wyraźnie zależy od toksyczności i stężenia danej substancji w wodzie, ale także od czasu trwania narażenia. Większość substancji chemicznych występujących w wodzie wywiera wpływ na stan zdrowia ludzi dopiero w wyniku długotrwałego oddziaływania na organizm. Wykazano, że tylko kilka związków chemicznych obecnych w wodzie do picia w nadmiernych ilościach wywołuje powszechnie występujące szkodliwe następstwa dla zdrowia. Należą do nich azotany, fluorki, ołów (przenikający do wody ze starych wewnętrznych instalacji wodociągowych) oraz selen i arsen. Żadna z nich w naszych wodach nie występuje w ilościach mogących być zagrożeniem. Ponadto narażenie na działanie substancji chemicznych występujących w wodzie do picia ma zwykle mniejsze znaczenie w porównaniu z ekspozycją na nie z innych źródeł np. żywność, powietrze, kosmetyki np. ołów z lutowanych puszek konserwowych i benzyny. Wątpliwą wartość ma prowadzenie pomiarów stężeń związków chemicznych, których obecność w systemie jest mało prawdopodobna albo będą obecne jedynie w stężeniach śladowych, znacznie niższych niż zalecane wartości, lub też nie mają wpływu na zdrowie człowieka ani na akceptowalność wody.

Normatywy unijne jak i polskie dotyczące jakości wody do picia są bardzo rygorystyczne. Woda zasilająca gminy Chrzanowa, Libiąża i Trzebini, jak już wyżej wspomniano, spełnia wszystkie wymagania aktualnego rozporządzenia. Woda płynąca z kranów w rejonie działalności Wodociągów Chrzanowskich jest nisko lub średnio zmineralizowana, miękka, o średniej twardości lub twarda. Monitoring wody jest prowadzony zarówno na ujęciach jak i na sieci wodociągowej. Jak dotąd nie stwierdza się w niej zawartości metali ciężkich, ani żadnych związków szkodliwych dla zdrowia [pestycydy, trihalometany, węglowodory aromatyczne, chlorobenzeny i inne związki organiczne.]. Jest czysta mikrobiologicznie co oznacza, że nadaje się do bezpośredniego spożycia prosto z kranu bez gotowania.

Uzdatnianie wstępne, sedymentacja, koagulacja, flokulacja, napowietrzanie, filtracja itd. są to różnorodne etapy procesów uzdatniających, stosowane z reguły dla ujmowanych wód powierzchniowych, a mające na celu poprawić jakość wody, aby nadawała się do spożycia. Wybór sposobu uzdatniania zależy od tego, co musimy z wody usunąć. Wody, jakimi dysponują Wodociągi Chrzanowskie nie wymagają tak wielu zabiegów. Napowietrzanie i filtracja – proste procesy uzdatniające stosowane na naszych ujęciach wody SUW „Żelatowa” i SUW Bolęcin, są również wykorzystywane w produkcji niektórych wód sprzedawanych w sklepach, również mineralnych [patrz: etykiety]. Jedynie na SUW w Lgocie, gdzie woda wymagała odazotanowienia, zastosowano nowoczesną metodę jonitową, dzięki której uzyskano znaczną redukcję azotanów w wodzie, do optymalnego poziomu. Była to jedyna tego typu stacja uzdatniania w Polsce. Jednakowoż od września 2018 roku stacja ta została wyłączona, gdyż woda w Lgocie od wielu lat nie wymaga już jakichkolwiek działań poza dezynfekcją. Woda z pozostałych ujęć jest poddawana jedynie dezynfekcji, po czym jest pompowana do odbiorców.

Ujęcia wody pitnej – jakość wody


Wysoka jakość wody na wejściu do sieci wodociągowej nie koniecznie musi iść w parze z jakością wody u odbiorców – jest ściśle zależna od jakości i długości rur przesyłowych. Wpływ na jakość wody w kranie ma także jakość przyłącza i wewnętrznej sieci wodociągowej danego budynku. Stagnacja (zaleganie) wody w rurach powoduje rozpuszczanie nagromadzonych tam złogów. Im starsza instalacja wewnętrzna, im dalej od źródła wody i niewielki jej rozbiór, jakość wody na końcówce może już nie odpowiadać jakości wejściowej.

W sieci wodociągowej na terenie działalności naszego przedsiębiorstwa obserwujemy ciągłą poprawę jakości wody. Sukcesywna wymiana starych sieci wodociągowych oraz ich regularne płukania dają efekty. Miernikiem tego są wyniki badań podstawowych parametrów, takich jak mętność oraz stężenie żelaza i manganu w próbkach wody pobieranych z punktów kontrolnych usytuowanych na sieci wodociągowej naszego przedsiębiorstwa na przestrzeni ostatnich 20 lat – tabela poniżej. Sieć wodociągowa w Trzebini na Os. Energetyków oraz w Czyżówce jest zasilana wodą pochodzącą z ujęcia wody, którego właścicielem jest Elektrownia Siersza. Woda z tego ujęcia ma podobne właściwości jak woda z naszego ujęcia LECH.

Laboratorium zgodnie z harmonogramem minimum raz w miesiącu wykonuje badania próbek wody pobieranych w ok. 60 punktach kontrolnych zlokalizowanych zarówno na ujęciach wody pitnej jak i na sieci wodociągowej na całym terenie działalności Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. badania próbek wody wykonywane są zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, przede wszystkim w pełnym zakresie mikrobiologicznym.
W pełni jest realizowany monitoring parametrów grupy A. Ponadto zakres badań chemicznych rozszerzono m.in. o metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, chrom, miedź, nikiel, cynk, związki azotowe: azotyny, azotany, amoniak, także siarczany, chlorki i twardość wody oraz podstawowe jony: magnez, wapń, sód, potas, wodorowęglany i fluorki. Analizy wykonywane są przez wykwalifikowany i kompetentny personel. Wysoką jakość badań zapewnia posiadane przez laboratorium wyposażenie pomiarowe i badawcze m.in. spektrometry absorpcji atomowej, spektrofotometry oraz
inny sprzęt analityczny.

Od dnia 08.06.2010r. Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji PCA Nr AB 1191 potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025. Aktualny Zakres Akredytacji jest dostępny do wglądu na stronie internetowej PCA. Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia Pracownia Badania Wody od 2008 roku corocznie otrzymuje zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Badania pozostałych, wymaganych przez rozporządzenie parametrów i wskaźników z zakresu monitoringu para[1]metrów grupy B (przeglądowego), realizowane są przez równorzędne, certyfikowane laboratoria, do których kilka razy w roku są zawożone próbki wody pobierane z wszystkich naszych ujęć wodociągowych oraz z kilku punktów na sieci wodociągowej. Wyniki badań tych próbek corocznie zamieszczane są na stronie internetowej Wodociągów Chrzanowskich.

Literatura:

Zobacz: Twardość wody pitnej

Zobacz: Źródlana z kranu – ujęcie Żelatowa

Zobacz: Instrukcja przygotowania poidełka po przerwie