Ochrona Danych – RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. WSTĘP
1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem strony www.wodociagi.chrzanowskie.pl (dalej: „Serwis”) czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Państwa dane osobowe, są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8. Kontakt do Administratora: nr telefonu: 32/623 32 32. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl.
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.


II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w pkt. II A – II C sposobów posługiwania się przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
2. Dane przetwarzane są na następujących podstawach prawnych, w celu:
1) zrealizowania złożonego wniosku, co może łączyć się z wykonaniem umowy z nim powiązanej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w przypadku konsumentów oraz jednoosobowych działalności gospodarczych, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w przypadku spółek, fundacji etc.) – „zrealizowanie wniosku oraz umowy”;
2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze np. prowadzenie dokumentacji podatkowej, rachunkowej, fakturowej księgowej i jej archiwizowanie, wykonanie zadań określonych przepisami o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; wykonanie zadań określonych przepisami prawa budowlanego (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c) RODO) – „obowiązek prawny”;
3) realizowania zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – „interes publiczny”;
4) ustalenia, dochodzenia, egzekwowania, obrony lub ochrony roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem wniosku i umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
Przekazanie danych jest dobrowolne, niemniej jest niezbędne dla zrealizowania wniosku i umowy. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa, o których wyżej mowa, przekazanie danych jest obowiązkowe.
3. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:
1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych i informatycznych w tym serwisantom urządzeń i usług informatycznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,
3) innym podmiotom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe (Poczta Polska), kancelariom notarialnym lub prawnym, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów. Ww. podmioty w takich przypadkach będą najczęściej posiadać status odrębnego administratora danych osobowych co oznacza, że z informacjami o stosowanych przez nich zasadach ochrony danych osobowych należy zapoznawać się na ich stronach internetowych.
5. Administrator, nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).
6. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),
2) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),
3) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) przenoszenia danych do innego administratora,
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
7) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na okres przed jej wycofaniem – a to wszystko na zasadach określonych w RODO.
7. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
8. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa. Administrator może również przetwarzać dane osobowe innych osób, przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usług opisanych w tym dokumencie.


II A KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a. RODO) – „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”.
2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na okres przed jej wycofaniem.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
5. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Na tej samej podstawie prawnej, dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń oraz ewentualnej obrony przed roszczeniami, a to przez okres ich przedawnienia.
6. Przekazanie danych, w związku z nagrywaniem rozmowy telefonicznej, jest dobrowolne i dlatego brak ich przekazania nie wywołuje negatywnych skutków prawnych. W zależności jednak od rodzaju usługi, o której będą Państwo rozmawiali, przekazanie danych może być obowiązkiem prawnym, dlatego ich przekazanie może być niezbędne. Brak przekazania danych może uniemożliwić realizowanie takiej usługi.

 

II B NAGRYWANIE ROZMÓW – informacja szczegółowa

1. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów telefonicznych przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) e) f) RODO, w celu zapewnienia prawidłowości zgłoszeń dokonywanych telefonicznie oraz związanego z tym bezpieczeństwa; zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzeniem; wywiązania się z obowiązków prawnych dotyczących zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków oraz usuwania awarii z tym związanych. Z tego powodu, rejestrujemy rozmowy prowadzone wyłącznie z komórką organizacyjną, o której mowa w zapowiedzi telefonicznej.
2. Przekazanie danych jest dobrowolne a brak ich przekazania nie wywołuje negatywnych skutków prawnych. Dane nie podlegają profilowaniu ani przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
3. Nagrane rozmowy telefoniczne przechowywane są nie dłużej niż przez 1 miesiąc od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowić będzie dowód w związku z dochodzeniem roszczeń lub w postępowaniu sądowym albo administracyjnym, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów, nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
4. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem systemu nagrywania rozmów każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:
1) dostępu do danych osobowych,
2) sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
3) wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych,
4) usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
a to na zasadach określonych w RODO.
5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
6. Dane mogą być przekazane podmiotom, które współpracują z Administratorem w realizowaniu powyżej wskazanych celów np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych i serwisowych, jak również naszym doradcom. W pozostałym zakresie dane mogą być przekazane uprawnionym organom państwowym np. Policja, Prokuratura, Sądy.


II C FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez użytkownika, za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza kontaktowego.
2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji zapytania, w tym udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza kontaktowego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – “prawnie uzasadniony interes”. W przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a. RODO) – „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”.
3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
1) czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,
2) czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).
4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wpływu na okres przed jej wycofaniem.
5. Podanie wskazanych w formularzu kontaktowym danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania użytkownikowi odpowiedzi.


II D FACEBOOK

1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających konta Administratora prowadzone w mediach społecznościowych.
2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów
i usług Facebooka, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
a) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – „prawnie uzasadniony interes”;
b) w celu prowadzenia komunikacji oraz udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem komentarzy, albo prywatnych wiadomości, w tym Messengera lub innych usług oferowanych przez Facebooka (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit. a. RODO) – „wyraźna zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia”;
c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami kierowanymi do Administratora, (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f. RODO).
3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
a) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka,
b) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),
c) innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka wynikają wprost z regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów. Odmowa przekazania danych może się wiązać z brakiem możliwości realizacji ww. celów. Dane nie podlegają przetwarzaniu w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
a) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
b) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie wpływa na okres przed jej cofnięciem;
c) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług Facebooka;
d) do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych, teleinformatycznych i ich serwisantom, podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Facebooka do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
8. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u aktywności (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), a także dotyczących kampanii reklamowych kierowanych do użytkowników Facebook oraz wyświetlania reklam i personalizacji ich treści właściciel Fanpage’u oraz Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia) są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo w niniejszym dokumencie oraz w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, Facebooka pod adresami: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools oraz https://www.facebook.com/policy. Tym samym Facebook udostępnia zasadniczą treść dotyczącą współadministrowania danymi (art. 26 ust. 2 RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze pod wskazanymi powyżej linkami lub z poziomu wszystkich stron.
9. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Facebooka o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz przysługującym ich praw ponosi Facebook (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Facebooka pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
10. Z inspektorem ochrony danych Facebooka można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.