Ochrona Danych – RODO

Informacja o przetwarzaniu przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. danych osobowych

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust 1 i 2 RODO przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.

KTO JEST ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Jagiellońskiej 8 ( zwanym dalej „ Administratorem”)

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

Prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej oznaczają w szczególności:
       – realizację działań reklamacyjnych i podatkowo-rachunkowych,
       – ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związany z wykonaniem umowy.

CZY PODANIE DANYCH JEST NIEZBĘDNE DO ZAWARCIA UMOWY Z WODOCIĄGAMI CHRZANOWSKIMI SP. Z O.O.?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług. 

KOMU WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SP. Z O.O. POWIERZAJĄ DANE OSOBOWE?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać: podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, operatorzy pocztowi i firmy kurierskie, banki, urzędy skarbowe, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. W uzasadnionym przypadku mogą to być firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

JAK DŁUGO WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SP. Z O.O. BĘDĄ PRZECHOWYWAŁ DANE OSOBOWE?

Państwa dane będą przechowywane:

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora:

INFORMACJE DODATKOWE

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odstępstwo od reguły może stanowić przypadek, gdy strona umowy zmienia miejsce zamieszkania i znajduje się poza terytorium Unii Europejskiej, a formalności związane z zakończeniem umowy i dokonaniem ostatecznych rozliczeń wymagają przesłania tych danych.

 

Klauzula Informacyjna – email

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. , informują że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z komunikacją pomiędzy nami a Panią/Panem na podstawie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane:

  1)  dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz  poprawności działania systemów IT,

  2)  upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla nagrywania rozmów telefonicznych

Systemem nagrywania objęte są przychodzące rozmowy telefoniczne na numery telefonów użytkowane w Wodociągach Chrzanowskich Spółka z o.o.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują że:

 1. Administratorem systemu nagrywania rozmów telefonicznych są Wodociągi Chrzanowskie Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl
 3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji świadczonych usług oraz obrony  przed ewentualnymi roszczeniami a ich nagrywanie poprzedzone jest Pani/Pana zgodą na kontynuowanie rozmowy.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO tj. zgoda osoby której dane dotyczą oraz  art. 6 ust.1 lit f) RODO tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 5. Nagrania rozmów przechowywane są przez okres 90 dni lub przez okres potrzebny do zakończenia postępowań, w których będą stanowiły dowody.
 6. Pani/Pana dane mogą  być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – FACEBOOK (FANPAGE) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Fanpage są Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 8 w Chrzanowie.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@wodociagi.chrzanowskie.pl.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 1. Dane osobowe przetwarzane są w następującym celu: prowadzenia fanpage’a pod nazwą Wodociągi Chrzanowskie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. i informowania za jego pomocą aktywności Administratora, promowaniu różnych wydarzeń, które organizuje i utrzymaniu społeczności związanej z Wodociągami Chrzanowskimi oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit f RODO co stanowi prawnie uzasadniony interes. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.
 3. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 1. Administrator danych osobowych przekazuje dane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na nie podlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook.
 2. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook.
 3. Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Pani/Pana dane uzyskiwane są od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpage’u na platformie internetowej Facebook.
 3. Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 4. Przetwarzanie pozyskanych od Pani/Pana danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania.