INFORMACJA – NOWA TARYFA od 24.02.2023

2023-02-16 Wodociagi

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie opublikowana została dzisiaj Decyzja znak: KR.RZT.70.118.2022 z dnia 7 lutego 2023r. o skróceniu okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy oraz zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż, Trzebinia, na okres 3 lat. Nowa taryfa obowiązuje od dnia 24.02.2023 r.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. wystąpiły z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o skrócenie okresu obowiązywania taryfy zatwierdzonej na okres 3 lat i obowiązującej od 21.11.2020 r. ze względu na konieczność utrzymania pewności i ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

Potrzeba wprowadzenia nowej taryfy podyktowana jest m.in.:
1) wzrostem ceny zakupu energii elektrycznej o 117,6% w porównaniu do roku 2022,
2) znaczącym wzrostem cen materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności statutowej Spółki – w 2022 roku średni  wzrost dla grupy 14 podstawowych materiałów wyniósł ok.28% w porównaniu do cen z roku poprzedniego,
3) podwyżką o 34,66% ceny zakupu 1 m³ wody z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA w  Katowicach,
4) wzrostem o ponad 30% kosztów zagospodarowania odpadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków.
Biorąc powyższe pod uwagę skrócenie czasu obowiązywania aktualnej taryfy oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie przez PGW Wody Polskie nowej taryfy stało się niezbędne dla zapewnienia realizacji zadań statutowych Spółki.

Informujemy, że dla gospodarstw domowych nie nastąpi w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy podwyżka opłaty za wodę, której dotychczasowa cena netto wynosi 7,61 zł/m³, a nową ustalono na 7,60 zł/m³. W przypadku rozliczeń opłat łącznie za dostarczanie wody i odbiór ścieków zmiana ceny netto wyniesie 0,36 zł/m³ (z 16,87 zł/m³ na 17,23 zł/m³) tj. 2,13% wzrostu. Jednocześnie zostały ujednolicone i urealnione opłaty abonamentowe, a z 53 dotychczasowych grup taryfowych ustalono ich obecnie 14.

Przykładowe wyliczenie skutków zmiany wysokości cen i opłat za wodę i ścieki dla 4-osobowej rodziny – przy średnim statystycznym zużyciu na osobę 80 litrów wody i ścieków na dobę (tj. 9,6 m³ miesięcznie) – wskazuje na jej wzrost o kwotę 7,37 zł netto na miesiąc.

Decyzja o zatwierdzeniu nowej taryfy opublikowana jest na stronie internetowej
www.wodociagi.chrzanowskie.pl

Zobacz:
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak KR.RZT.70.118.2022  z dnia 7 lutego 2023 r.