Wodociągi Chrzanowskie ze strategią rozwoju do 2027 roku

2023-05-18 Wodociągi Chrzanowskie

W Wodociągach Chrzanowskich oficjalnie został przyjęty dokument, w którym zapisano najważniejsze kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w latach 2023-2027. – Stojąc naprzeciw wielu wyzwań technicznych, jakościowych, środowiskowych, finansowych i prawnych podjęliśmy decyzję o opracowaniu dokumentu, który pozwoli nam zapewnić wszystkie niezbędne standardy oraz wytypować kierunki działań zapewniające stabilny rozwój spółki – podkreśla prezes wodociągów Łukasz Brzózka.

Jako najważniejsze przesłanki do powstania strategii Wodociągów Chrzanowskich wskazano konieczność prowadzenia niezbędnych działań oszczędnościowych w obszarze energetycznym, działań związanych z ograniczeniami strat wody, wykorzystaniem potencjału własnych ujęć i budowę nowych dla uniezależnieniem się od zewnętrznych dostawców wody, potrzebę ograniczenia kosztów działalności spółki, jak również uwzględnienie zmian ustawy Prawo wodne i innych ustaw wpływających na prawne uwarunkowania działalności całej branży wod-kan.

Naszą misją jest satysfakcja odbiorców usług realizowana poprzez niezawodną dostawę czystej, zdrowej wody oraz niezawodny odbiór i oczyszczanie ścieków, w celu zapewnienia czystego i zdrowego środowiska naturalnego – mówi Szymon Wyrwik, dyrektor techniczny wodociągów. Dodaje również, że zawarta w strategii wizja spółki zakłada m.in. osiągnięcie najwyższych światowych standardów eksploatacyjnych i statusu firmy profesjonalnej, przyjaznej odbiorcom usług i partnerom biznesowym, a także efektywne zarządzanie obiektami gospodarki wodno-ściekowej, przy zachowaniu dbałości o akceptowalne społecznie koszty i transparentne działania.

Dokument „Strategiczne kierunki rozwoju spółki Wodociągi Chrzanowskie na lata 2023-2027” zakłada realizację ośmiu celów strategicznych, którymi są:

1. Uniezależnienie spółki od dostaw wody od zewnętrznych dostawców.
2. Poprawa efektywności energetycznej.
3. Zapewnienie źródeł finansowania dla realizacji strategii.
4. Wzrost jakości świadczonych usług.
5. Wzmacnianie kultury jakości we wszystkich obszarach aktywności przedsiębiorstwa.
6. Doskonalenie systemów zarządzania.
7. Wzmacnianie społecznej odpowiedzialności i zaufania do spółki.
8. Poprawa dostępności usług spółki w regionie.