Wodociągi Chrzanowskie korzystają z nowoczesnych narzędzi informatycznych

2020-05-29 Wodociągi Chrzanowskie

Komputeryzacja i nowe technologie stały się stałym elementem współczesnego świata. Nowoczesne narzędzia informatyczne stanowią również ważne narzędzia codziennej pracy w Wodociągach Chrzanowskich. Aplikacja GIS, systemy SCADA czy UNISOFT pomagają spółce m.in. w stałym monitorowaniu i kontroli sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, planowaniu prac remontowych i inwestycyjnych, zarządzaniu siecią oraz identyfikowaniu miejsc awarii i wycieków. 

Podstawowym narzędziem stosowanym przez spółkę jest system UNISOFT, który porządkuje obieg dokumentów w przedsiębiorstwie i nadzoruje działania m.in. w zakresie spraw kadrowych, księgowych, inwestycyjnych. Umożliwia także elektroniczne dokumentowanie i nadzór nad ewidencją materiałów i usług, wszelkimi rozliczeniami wewnątrz spółki oraz z dostawcami i odbiorcami usług.

Z kolei aplikacja GIS (Geographic Information System – System informacji geograficznej) jest kompleksową bazą danych, która umożliwia nadzór nad majątkiem sieciowym oraz tworzenie modelu hydraulicznego sieci, a tym samym kontrolę nad jej wydajnością i awaryjnością. To tu są zgromadzone informacje o poszczególnych elementach systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, począwszy od zasuwy a skończywszy na stacji uzdatniania wody – lub też od studzienki kanalizacyjnej aż do oczyszczalni ścieków.  W skład tej aplikacji wchodzi kilkanaście modułów pozwalających m.in. na wydawanie warunków technicznych przyłączenia, rejestrowanie odbiorów przyłączy, czy awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Dane zgromadzone w GIS usprawniają m.in. proces planowania prac remontowych i eksploatacyjnych oraz podejmowania decyzji w zakresie rozbudowy sieci.

Stosowany w wodociągach system SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition – Kontrola Nadzorcza i Zbieranie Danych) służy do monitorowania działań poszczególnych obiektów eksploatowanej infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Systemem objęte są: stacje uzdatniania wody, ujęcia wody, pompownie wody i hydrofornie. Dodatkowo dokonywany jest pomiar rozpływu wody i ciśnienia w komorach wodomierzowych. System obejmuje również obiekty sieci kanalizacyjnej, tj. oczyszczalnie ścieków i pompownie.
Dane z systemu SCADA, pochodzące z urządzeń pomiarowych pozwalają na ciągły nadzór nad bezpieczeństwem dostaw wody oraz utrzymywaniem standardów w zakresie ścieków oczyszczonych wprowadzanych do środowiska.

W 2019 roku rozpoczęto w spółce wprowadzanie kolejnego narzędzia informatycznego SmartFlow.  Stanowi ono zespolenie kilku systemów informatycznych: GIS, SCADA, UNISOFT. SmartFlow jest inteligentnym programem bilansującym ilość wody wtłoczonej do wyizolowanej strefy sprzedażowej w odniesieniu do ilości wody sprzedanej u odbiorców końcowych w strefie. Program umożliwia zarządzanie siecią i identyfikowanie miejsc awarii i wycieków, służy więc ograniczaniu strat wody. Oprogramowanie to jest na bieżąco rozbudowywane o nowe strefy i nowe możliwości zarządcze nad systemem dystrybucji wody.

Zobacz również:  Prezentacja – Systemy informatyczne w Wodociagach Chrzanowskich