RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie sprawdza, kto nielegalnie pobiera wodę

2018-01-08 Wodociągi Chrzanowskie

Nielegalne pobory wody bez zawarcia umowy, celowe uszkadzanie wodomierzy lub ominięcia wodomierza głównego to najczęstsze uchybienia, które podczas systematycznych kontroli stwierdza Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie. W ostatnim czasie nieprawidłowości stwierdzono aż u kilkunastu odbiorców.

Warto pamiętać, że kontrole są prowadzone regularnie, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości (np. obejścia wodomierza, trójniki na przyłączach, nielegalne wypusty itp.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody. Zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków odbiorcom, u których stwierdzono nieprawidłowości grozi też grzywna – nawet do 5 tys. zł.

RPWiK regularnie kontroluje również przyłącza kanalizacyjne i sprawdza czy do kanalizacji sanitarnej nie jest odprowadzana deszczówka z rynien czy odwodnienia terenu.

Staramy się uświadomić mieszkańcom, że kanalizacja to nie śmietnik. Nie powinny tam trafiać ani wody opadowe, ani drenażowe a tym bardziej elementy stałe i inne substancje, które ludzie potrafią do kanalizacji odprowadzić – mówi Szymon Wyrwik, dyrektor ds. technicznych RPWiK.

I dodaje, że do kanalizacji nie powinny nigdy trafiać m.in. żwir, piasek, popiół, szkło, tekstylia, włókna, patyczki kosmetyczne, chusteczki nawilżone, substancje palne i wybuchowe, płyny, które nie rozpuszczają się w wodzie (żywice, lakiery, emulsje, oleje itp.), substancje żrące i toksyczne (np. kwasy i zasady, siarkowodór), odpady z hodowli zwierząt i ścieki zawierające chorobotwórcze ustroje. Trafiające do kanalizacji przedmioty stałe, powodują awarie i uszkodzenia urządzeń służących do odprowadzania ścieków. Wspomniana ustawa za takie działania przewiduje grzywnę – do 10 tys. zł a nawet ograniczenie wolności.

Obecnie kontrole przyłączy kanalizacyjnych prowadzone są na terenie Dulowej oraz Karniowic.