Podłączamy nową studnię w Bolęcinie

2024-01-20 Wodociągi Chrzanowskie

Rok temu wykonano w Bolęcinie (gm. Trzebinia) odwiert nowej studni, czyli pierwszy etap inwestycji, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w wodę, rozwój własnych jej zasobów i ograniczenie zakupu od zewnętrznych dostawców. Obecnie trwają już prace związane z podłączeniem jej do infrastruktury sieci wodociągowej i energetycznej, które prowadzą nasze brygady z Wydziału Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej. Rozruch studni i pierwsze dostawy wody z niej planowe są w połowie roku.

Ujęcie wód podziemnych w Bolęcinie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne i dostarcza do sieci wodociągowej Wodociągów Chrzanowskich ponad 380 tys. m³ wody rocznie. Biorąc pod uwagę budowę geologiczną rejonu oraz parametry filtracyjne już istniejących tutaj czterech studni, zasoby nowej studni oszacowano na 30 m3/h. Po odwierceniu otworu studziennego przeprowadzone zostały próbne pompowania oraz badania hydrogeologiczne, a także wykonano obudowę powierzchniową studni.

Warto dodać, że w międzyczasie Stacja Uzdatniania Wody w Bolęcinie przeszła gruntowną modernizację. W czerwcu 2023r. zakończono tutaj zabudowę nowoczesnego i energooszczędnego zestawu hydroforowego składającego się z 3 pomp o mocy 11 kW każda, który pozwolił znacznie poprawić sprawność technologiczną obiektu.

W lipcu z kolei zostały przeprowadzone przy użyciu profesjonalnego sprzętu prace regeneracyjne trzech studni głębinowych, obejmujące czyszczenie mechaniczne oraz metodą hydroimpulsową, co w efekcie poprawiło ich sprawność. Wykonano również przegląd techniczny i konserwację całego zestawu pompowego studni. Jednocześnie przeprowadzono prace w zakresie automatyzacji obiektu, której celem było unowocześnienie bezpośredniego nadzoru nad całością procesów technologicznych związanych z pompowaniem i uzdatnianiem wody. Automatyzacja  prowadzona przez pracowników Wydziału Głównego Energetyka przy współpracy ze specjalistyczną firmą MEDAS objęła pełen monitoring oraz inteligentne procesy sterowania, w tym m.in. zabudowę głównego sterownika, rozbudowę systemu SCADA, systemu zabezpieczenia technicznego, montaż systemu wizyjnego i alarmowego na poszczególnych studniach głębinowych oraz budynkach technologicznych. Umożliwia to zdalne uruchamianie urządzeń, pełną kontrolę i rejestrowanie parametrów  przepływu wody, ciśnienia, temperatury, itp.