Plany inwestycyjne na 2024 rok

2024-02-21 Wodociągi Chrzanowskie

Dzięki korzystnym dla prowadzenia prac terenowych warunkom pogodowym sporo przedsięwzięć inwestycyjnych i remontowych zaplanowanych na bieżący rok jest już przez Wodociągi Chrzanowskie realizowanych, a niektóre nawet zakończono. Wiele zadań jeszcze jednak przed nami, dlatego prezentujemy podstawowe informacje o najważniejszych planach 2024 roku.

Do największych tegorocznych inwestycji realizowanych ze środków własnych przedsiębiorstwa zalicza się kontynuacja kompleksowej modernizacji oczyszczalni ścieków Libiąż „A”, której koszty na rok obecny szacuje się na ok. 1,5 mln zł. Trwa modernizacja ostatniego reaktora biologicznego (SBR 4), na całym obiekcie prowadzone są prace związane z kompleksową wymianą okablowania zasilającego i sterowniczego, a w terminie do końca kwietnia zostanie zamontowany i zaprogramowany nowoczesny sterownika procesów technologicznych. Ponadto zlikwidowane zostaną tutejsze stare osadniki Imhoffa, a po adaptacji terenu po nich planujemy budowę mini-elektrowni wiatrowej o mocy 20 kW. Z kolei na terenie po likwidowanych poletkach osadowych zabudowana będzie nowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW (z możliwością dalszej rozbudowy). Pozwoli to na zasilanie urządzeń technologicznych zieloną energią i dalsze ograniczenie energochłonności i zmniejszenie kosztów funkcjonowania całego obiektu.

W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie kontynuujemy modernizację systemu napowietrzającego reaktory biologiczne, w tym wymianę 1 200 szt. dyfuzorów talerzowych, co znacznie usprawni proces biologicznego oczyszczania ścieków. W stacjach zlewnych nieczystości ciekłych wszystkich naszych oczyszczalni zostanie zmodernizowany system sterowania, dzięki czemu punkty te dostosowane zostaną do wdrożenia nowego oprogramowania dla systemu nadzoru nad gospodarowaniem nieczystościami ciekłymi w gminach.

Już w styczniu br. przeprowadzono w studni Ż-3 na ujęciu wody Żelatowa w Chrzanowie zabudowę nowoczesnej pompy głębinowej oraz rur pompowych typu EcoConnect DN150 wraz z nową głowicą, co pozwoliło poprawić wydajność ujęcia i w efekcie przyczynia się do dalszego ograniczenia ilości wody kupowanej z GPW Katowice.

Ponadto z większych inwestycji planowanych z własnych środków Wodociągów Chrzanowskich w zakresie infrastruktury wodociągowej wymienić można m.in. przebudowy sieci wodociągowej:

–  w ulicach Długiej i Przyjaźni w Balinie o łącznej długości ok. 590 m (DN 110),
– w ul. Jeziorki w Luszowicach na długości ok. 125 m (DN 160),
–  w ul. Górniczej w Chrzanowie o długości ok. 165 m (DN 110),
– w ul. Polnej w Trzebini na dług. ok. 870 m (DN 110),
– w ul. E. Plater w Trzebinie na dług. ok. 300 m (DN 150),
– w ul. Wąskiej w Myślachowicach na dług. Ok. 480 m (DN 110)
– w ul. Łąkowej w Libiążu na długości ok. 580 m (DN 110).
W zakresie przebudowy sieci kanalizacyjnej zaplanowane zostały m.in.:
– ul. Kanałowa w Chrzanowie – ok. 90 m (DN 315),
– ul. Styczniowa w Luszowicach – ok. 50 m (DN 315)
– ul. Kilińskiego w Trzebini – ok. 200 m (DN 400, bezwykopową metodą naprawy liniowej tzw. „rękawem”)

W planie zakupów inwestycyjnych przewidziano również m.in. pozyskanie dużej koparko-ładowarki oraz małego samochodu asenizacyjnego.

Kontynuowane są inwestycje, dla których Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Na rok bieżący zaplanowano m.in.:

– wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku Czyżówka – Gaj (gm. Trzebinia), co umożliwi wykorzystanie zasobów z nowego, uruchomionego w 2023 roku ujęcia wody w Czyżówce,

– budowę rurociągu Karniowice – Młoszowa (ok. 1 km), który nie tylko znacząco poprawi bezpieczeństwo dostaw wody w rejonie, ale również przyczyni się do zwiększenia poboru wody z ujęcia Bialny Dół w Psarach, a w przyszłości do uruchomienia ujęcia wody „Buk”,

– zakończenie budowy kanalizacji w ul. Krakowskiej w Młoszowej,

– zakończenie budowy kanalizacji w Płazie, co umożliwi podłączenie do sieci kanalizacyjnej m.in. tamtejszego Domu Pomocy Społecznej oraz Szkoły Podstawowej.

Wodociągi Chrzanowskie zakładają ponadto w tegorocznych planach możliwość podjęcia szeregu nowych zadań inwestycyjnych, które ujęte zostały we wniosku spółki złożonym w ramach naboru do programu „Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027” (Działanie „FENX.02.05. Woda do spożycia”). Wniosek opiewa na łączną kwotę ok. 10 mln zł netto i jest obecnie w trakcie rozpatrywania. Do najważniejszych zadań zawartych w tym wniosku należą mi.in:

– przebudowa sieci wodociągowej w Trzebini (ulice: Grunwaldzka, Solskiego i 11 Listopada) oraz w Chrzanowie (ulice: Pogorska, Powstańców Styczniowych i Mydlana),

– zakup i zabudowa zestawów hydroforowych w Płazie, Psarach i przy ul. Jordana w Chrzanowie,

– budowa nowej hydroforni przy ul. Tysiąclecia w Trzebini (koszt ok. 1 mln zł).

– doposażenie laboratorium w najnowocześniejszy sprzęt analityczny, w tym m.in. spektrometr do oznaczania zanieczyszczeń w wodzie,

– doposażenie systemu dystrybucji wody w inteligentne narzędzia do identyfikacji miejsc ukrytych wycieków wody, w tym m.in. 500 szt. loggerów szumów, kolerator, geofon,

– wdrożenie stacjonarnego systemu odczytu wodomierzy.

Realizacja tych przedsięwzięć będzie możliwa po uzyskania dofinansowania z Funduszy Europejskich.