Dobre wyniki za 2023 rok w Wodociągach Chrzanowskich

2024-02-09 Wodociągi Chrzanowskie

Rok 2023 był pierwszym rokiem realizacji założeń zawartych w ważnym dla naszej spółki dokumencie „Strategiczne kierunki rozwoju spółki Wodociągi Chrzanowskie na lata 2023-2027”.  Podsumowując podstawowe wyniki działalności za ubiegły rok przypomnijmy, że najważniejsze przesłanki strategii obejmowały m.in. prowadzenie niezbędnych działań oszczędnościowych w obszarze energetycznym oraz związanym z ograniczeniami strat wody, a także wykorzystanie potencjału własnych ujęć wody i budowę nowych dla uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców.

W efekcie skutecznych działań oszczędnościowych i znaczącego wzrostu produkcji własnej „zielonej” energii w 2023 r. uzyskaliśmy w porównaniu do poprzedniego roku zmniejszenie o ok. 10,5% ilości kupowanej energii elektrycznej (18,9% mniej w stosunku do 2021r.).

Dzięki nowym inwestycjom, jak budowa ujęcia wody w Czyżówce i hydroforni w Młoszowej oraz realizowanych własnymi siłami pracom modernizacyjnym na wielu obiektach technologicznych (m.in. SUW Bolęcin, SUW „Żelatowa”) ograniczyliśmy ilości zakupu wody od zewnętrznych dostawców o ponad 28%.  Z kolei działania modernizacyjne oraz stosowanie nowoczesnych urządzeń, technologii i narzędzi informatycznych na ujęciach i sieci wodociągowej pozwoliły na istotne ograniczenie strat wody, które zmalały o ok. 18% w porównaniu do poprzedniego roku.

Tak dobre wyniki w tych strategicznych obszarach pozwalają Wodociągom Chrzanowskim funkcjonować w stabilnej kondycji ekonomiczno-finansowej i umożliwiają dalszą  realizację ambitnych planów rozwojowych. Jednocześnie dzięki nim możliwe jest utrzymanie przewidzianego aktualną taryfą poziomu opłat ponoszonych przez mieszkańców z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków.  Warto pamiętać, że ceny obowiązujące zgodnie z trzyletnią taryfą na terenie Chrzanowa, Libiąża i Trzebini od 24. 02. 2023 r. zostały ustalone w warunkach, gdy dla naszego przedsiębiorstwa nastąpił radykalny wzrost ceny zakupu energii elektrycznej o 117,6%,  średni wzrost cen dla podstawowych materiałów i usług niezbędnych do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa wyniósł ok.28%, o ponad 30% wzrosły koszty zagospodarowania odpadów ściekowych powstających w oczyszczalniach ścieków, a podwyżka ceny 1 m3 wody kupowanej z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów SA wyniosła 34,6%.

Obecnie czeka nas drugi rok obowiązywania taryfy, co oznacza, że od 24 lutego 2024 r. łączna cena wody i ścieków dla gospodarstw domowych wzrośnie u nas o ok. 2,5%. Biorąc pod uwagę podwyżki cen energii, ogólny wzrost kosztów na rynku, czy nawet porównanie z sytuacją w całej branży wodociągowej – nie jest to zmiana radykalna. W tym samym okresie wzrost opłat za wodę i ścieki w okolicznych spółkach wodociągowych wyniósł często 20%, a nawet więcej. Tym samym oferta cenowa Wodociągów Chrzanowskich dla mieszkańców Chrzanowa, Libiąża i Trzebini stała się jedną z niższych w naszym regionie.