Nowoczesna biogazownia jest planowana w Libiążu

2023-10-05 Wodociągi Chrzanowskie

Korzyści dla środowiska i mieszkańców, samowystarczalność w zagospodarowaniu bioodpadów i niższe koszty ich przetwarzania oraz większa niezależność energetyczna – to główne argumenty przemawiające na korzyść budowy nowoczesnej biogazowni. Inwestycja może zostać zrealizowana przez Wodociągi Chrzanowskie przy udziale Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” na terenie oczyszczalni ścieków „Libiąż B” przy ul. Gromieckiej. Będzie to konsultowane z radnymi i mieszkańcami Gminy Libiąż.

Plany budowy biogazowni nabrały formalnego charakteru w czerwcu tego roku, gdy Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” oraz Wodociągi Chrzanowskie podpisały list intencyjny w tej sprawie.. Zgodnie z nim Wodociągi odpowiadają za realizację inwestycji, a Związek zobowiązał się do dostarczania do instalacji odpowiedniej ilości surowca w postaci odpadów biodegradowalnych. Będą one pochodzić z terenu gmin: Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

– Zdecydowaliśmy, że nasze potrzeby najlepiej spełni instalacja pracująca metodą fermentacji suchej okresowej. Mówiąc inaczej, to technologia, która pozwala przekształcić bioodpady w nawóz (kompost), a jednocześnie wytwarza energię elektryczną i cieplną w sposób, który nie powoduje uciążliwości zapachowych – wyjaśnia Arkadiusz Pypłacz, przewodniczący zarządu ZMGK i dodaje, że procesy, które generują zapachy będą odbywać się w filtrowanej hali z podciśnieniem albo w szczelnych komorach lub tunelach.

Planowana inwestycja to kluczowe zadanie na najbliższe lata dla Związku i jego spółki – Wodociągów Chrzanowskich. Bowiem w obecnych czasach, przy rosnącej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych, konieczne jest szukanie rozwiązań, które będą korzystne zarówno pod względem ekologicznym, jak i ekonomicznym.

– Budowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych jest kluczowym krokiem w kierunku bardziej zrównoważonej i ekologicznej przyszłości naszej społeczności. Daje nam to szansę na ochronę środowiska, racjonalizację kosztów zagospodarowania odpadów, zwiększenie samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w Libiążu i poprawę jakości powietrza. To inwestycja, która przyniesie korzyści dzisiaj, jak i dla przyszłych pokoleń – mówi Łukasz Brzózka, prezes zarządu Wodociągów Chrzanowskich.

Na powstaniu biogazowni skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i środowisko. Dlaczego?

  • Budowa instalacji to krok w kierunku ochrony środowiska. Odpady biodegradowalne, takie jak resztki jedzenia czy rośliny, podlegają rozkładowi przekształcając się w naturalny nawóz – kompost, nadający się do użycia w rolnictwie i ogrodnictwie. Procesowi temu towarzyszy powstanie metanu, czyli gazu cieplarnianego, który po przedostaniu się do atmosfery wyrządza w niej większą szkodę niż dwutlenek węgla. W biogazowni metan nie wydostaje się na zewnątrz tylko jest wykorzystywany do produkcji energii.
  • Własna biogazownia oznacza też redukcję kosztów utylizacji odpadów. Tradycyjne metody zagospodarowania odpadów na składowiskach wiążą się z wysokimi kosztami, zarówno dla środowiska, jak i budżetu publicznego. Z kolei instalacja może pomóc w znacznym zmniejszeniu tych kosztów, ponieważ przekształca odpady w wartościowe produkty, takie jak energia czy kompost.
  • Instalacja przetwarzania odpadów biodegradowalnych to też konkretne korzyści w postaci większej samowystarczalności energetycznej. Bioodpady to materiał, który można przekształcić w biogaz, a ten z kolei może służyć do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła na potrzeby własne Wodociągów, jak chociażby do zasilania obiektów. Jest to więc krok w kierunku bardziej zrównoważonego i niezależnego systemu energetycznego.
  • Nie mniejsze znaczenie ma też fakt, że na gminy nakładane są coraz bardziej restrykcyjne wymagania dotyczące osiągania określonych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu poszczególnych grup odpadów. W 2023 roku to 35%, w 2024 – 45%, a docelowo w 2035 r. – 65% zebranych odpadów musi trafić do recyklingu. W przeciwnym razie na gminy będą nakładane kary finansowe.

Podpisany w czerwcu 2023 r. list intencyjny był pierwszym krokiem na drodze do realizacji inwestycji. W sierpniu Wodociągi Chrzanowskie zleciły Biuru Projektów wykonanie Koncepcji techniczno-technologicznej dla planowanej inwestycji. W przygotowanym dokumencie opisano polskie i europejskie uwarunkowania prawne i wytyczne dotyczące sposobów, kierunków i najlepszych technik gospodarowania odpadami, zawarto analizę dostępnych technologii, analizę ilości i rodzajów odpadów przewidzianych do procesu fermentacji, opisano charakterystykę uwarunkowań lokalizacyjnych przedsięwzięcia i opis rozwiązań technologicznych.

Na jej podstawie wybrano najlepszą technologię odpowiadającą faktycznemu zapotrzebowaniu, ponieważ biogazownia z założenia ma przyjmować wyłącznie odpady wytwarzane w gminach członkowskich Związku. To z kolei gwarantuje minimalną uciążliwość dla mieszkańców dzięki kontroli jakości prowadzonych procesów oraz minimalizację uciążliwości transportowych.

To wszystko przesądziło o wyborze instalacji pracującej metodą fermentacji suchej okresowej, której powstanie planowane jest w Libiążu na terenie oczyszczalni ścieków „Libiąż B” przy ul. Gromieckiej. Ta właśnie lokalizacja nie jest przypadkowa. To teren wykorzystywany na cele przemysłowe, w pobliżu oczyszczalni ścieków oraz z dala od zabudowań mieszkalnych. To ten ostatni argument okazał się kluczowy, gdyż inne proponowane miejsca nie były tak oddalone od prywatnych domów.

Mając wybraną lokalizację, wodociągi mogą teraz ubiegać się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko, a następnie złożyć wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wodociągi będą także starać się o dofinansowanie budowy tej instalacji ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”.

W ramach konsultacji społecznych – w najbliższym czasie – jest planowane spotkanie z radnymi i przedstawicielami mieszkańców Gminy Libiąż.