Nowa usługa Wodociągów Chrzanowskich

2023-09-22 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz.10.

Od września br. Wodociągi Chrzanowskie oferują mieszkańcom Chrzanowa, Libiąża i Trzebini usługi związane z zabudową i podłączeniem zbiorników na deszczówkę. Wykonujemy montaż podziemnych zbiorników z tworzywa sztucznego oraz przewodów odprowadzających deszczówkę z rur spustowych do zbiornika, a także zajmujemy się zgłoszeniem wykonywania robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

Jednocześnie przypominamy, że właściciele domów jednorodzinnych (oraz osoby planujące ich budowę) mają możliwość sfinansowania swoich inwestycji w zbiorniki na deszczówkę poprzez dotacje pozyskane w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, jak również z Programu „Złap deszczówkę” prowadzonego na terenie Gminy Chrzanów.

Szczegółowych informacji na temat wykonania zabudowy i podłączenia zbiorników na deszczówkę udziela Dział Sprzedaży i Rozliczeń pod numerem telefonu: 32 624 13 60 wew. 24 i 25, lub e-mail: ps@wodociagi.chrzanowskie.pl

Cennik nowych usług znajdziesz tutaj.

***

Program Priorytetowy „Moja Woda” , którego realizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ma na celu ochronę zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, a także nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Warunki: minimalna wartość kosztu zadania 2 000 zł, minimalna łączna pojemność zbiornika/zbiorników 2 m³. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 6 000 zł.
(szczegóły programu „Moja woda” oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie www.wfos.krakow.pl)

Program „Złap deszczówkę” umożliwia mieszkańcom Chrzanowa efektywne gospodarowanie wodą opadową na własnej posesji. Regulamin udzielania dotacji celowych na zadania służące ochronie zasobów wodnych określa m.in., że przeznaczone są one dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny do nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Chrzanów, którzy zrealizują inwestycje polegające na zakupie i montażu nowego zbiornika lub zbiorników naziemnych lub podziemnych, po zawarciu z Burmistrzem Miasta Chrzanowa umowy na dofinansowanie. Z budżetu Gminy Chrzanów udziela się dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji, których zakres będzie obejmował:
1) zakup i montaż nowego naziemnego zbiornika lub zbiorników na wody opadowe o pojemności nie mniejszej niż 500 litrów;
2) zakup i montaż nowego podziemnego zbiornika lub zbiorników na wody opadowe o pojemności jednego zbiornika nie mniejszej niż 1000 litrów.
Wysokość dotacji wynosi 50% kosztów zakupu i montażu zbiornika lub zbiorników naziemnych lecz nie więcej niż 2000 zł, albo 50% kosztów zakupu i montażu zbiornika lub zbiorników podziemnych, lecz nie więcej niż 3000 zł.
(regulamin programu „Złap deszczówkę” oraz wzory wniosków o dotację znajdują się na stronie www.chrzanow.pl)