Nowa taryfa

2020-11-16 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że na mocy art. 24e ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z późn. zm.) dnia 13 listopada 2020r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została Decyzja znak: KR.RZT.70.24.2020 z dnia 27 października 2020r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie gmin Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” z siedzibą w Chrzanowie (obejmującego gminy Chrzanów, Libiąż, Trzebinia) na okres 3 lat oraz skrócająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RET.070.198.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r.

 Nowa taryfa obowiązuje od 21 listopada 2020r.

Zobacz: