Nasze usługi asenizacyjne wchodzą na nowy teren!

2024-02-07 Wodociągi Chrzanowskie

Decyzją Burmistrza Chełmka z dnia 30. 01. 2024 r. Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. uzyskały zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie części obszaru Bobrka i Gorzowa w gminie Chełmek.

Zezwolenie wydane zostało na 10 lat, a nieczystości ciekłe odbierane z obszaru objętego zezwolenie trafiać będą do naszej Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.

Więcej szczegółów wkrótce, ale już teraz zachęcamy zainteresowanych mieszkańców Bobrka i Gorzowa do zapoznania się z naszą ofertą i rozważenia zawarcia umowy na profesjonalne usługi asenizacyjne z Wodociągami Chrzanowskimi!