Informacja na temat zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia

2020-11-05 Wodociągi Chrzanowskie

Podczas dzisiejszego posiedzenia Zgromadzenia Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna prezes Wodociągów Chrzanowskich przedstawił informację na temat zmiany taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Poniżej przedstawiamy jej pełną treść.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. informują, że wystąpiły z wnioskiem do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie o skrócenie czasu obowiązywania taryfy zatwierdzonej na okres 3 lat i obowiązującej od czerwca 2018 roku.

Konieczność szybszego wprowadzenia nowej taryfy podyktowana jest:

1) utratą jednego z kluczowych dostawców ścieków, co skutkuje dla spółki zmniejszeniem rocznego przychodu według obowiązującej taryfy o kwotę 4 271 800 zł,
2) wzrostem kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków, który w 2020 r. przy planowanej takiej samej ilości odpadów jak w roku 2019 wzrósł o 431 518 zł,
3) wzrostem kosztów zakupu energii elektrycznej – w roku 2020 szacunkowo o 466 511
w porównaniu do roku poprzedniego.

W związku z tym złożenie wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy uzasadniają przyczyny niezależne od przedsiębiorstwa: spadek sprzedaży usług Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. oraz znaczny wzrost kosztów zagospodarowania odpadów ściekowych i zakupu energii elektrycznej.

Zakładany spadek ilości ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej wynika z faktu, iż jedna z firm, należąca do największych odbiorców usług Wodociągów Chrzanowskich, rozpoczęła użytkowanie własnej instalacji, która pozwala na odprowadzanie ścieków bezpośrednio do odbiornika powierzchniowego.  Powoduje to dla Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. spadek sprzedaży ścieków ogółem o 17% (657,2 tys. m3 rocznie) w stosunku do roku 2019.  Oznacza to zmniejszenie rocznego przychodu spółki według obowiązującej taryfy o kwotę 4 271 800 zł.

Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. eksploatują cztery oczyszczalnie ścieków, gdzie rocznie powstaje ponad 6 600 ton osadów ściekowych wymagających zagospodarowania.

W 2019 r. zagospodarowanie 6 684 ton odpadów ściekowych kosztowało spółkę 750 223 zł, a koszt ten wzrósł w 2020 r. przy planowanej takiej samej ilości odpadów do 1 181 741 zł, czyli 158% kosztów roku poprzedniego.  Po przeprowadzeniu przetargu ustalone będą dla spółki nowe stawki opłat obowiązujących od 01.01.2021 r. Z rozeznania rynkowego wynika, że należy spodziewać się dalszego znacznego wzrostu wysokości opłat.

W 2019 roku w wyniku postępowania przetargowego wyłoniono dostawcę energii elektrycznej oraz podmiot zapewniający świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na 2020 rok.  Warunki umowy określone na 2020 r. są znacząco gorsze dla Wodociagów Chrzanowskich od warunków z roku 2019, pomimo podejmowanych wielu przedsięwzięć oszczędnościowych.

Spółka inwestuje w odnawialne źródła energii, realizując od kilku lat program produkcji własnej energii elektrycznej. Na łączne zużycie energii elektrycznej we wszystkich obiektach Wodociągów Chrzanowskich w 2019 r. w wysokości 7 912 698 kWh łączna ilość energii wytworzonej z biogazu oraz z baterii fotowoltaicznych w roku 2019 wyniosła 1 038 486 kWh, co stanowi 13,12% całkowitego zapotrzebowania spółki na energię elektryczną. Pomimo zmniejszenia w ten sposób wielkości zakupu energii elektrycznej z zewnątrz, szacowany na rok 2020 koszt zakupu energii wzrośnie jednak o 466 511 zł w porównaniu do roku poprzedniego.

Biorąc powyższe pod uwagę skrócenie czasu obowiązywania aktualnej taryfy oraz złożenie wniosku o zatwierdzenie przez PGW Wody Polskie nowej taryfy stało się konieczne dla utrzymania pewności i ciągłości zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

Nowa taryfa wejdzie w życie po opublikowaniu decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. O terminie zmiany taryfy poinformujemy niezwłocznie po opublikowaniu decyzji.

Zobacz: