INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW

2017-06-26 Wodociągi Chrzanowskie

Zarząd Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie zwraca się do Państwa z prośbą by w czasie obecności Pracownika RPWiK Sp. z o.o. wykonującego czynności służbowe na terenie prywatnej posesji o zamykanie psów i innych zwierząt domowych.

            Nawet najmądrzejszy pies bardzo często działa w oparciu o odziedziczone po swych dzikich przodkach instynkty, nad którymi nie zawsze jest w stanie zapanować, ponadto nie umie przewidzieć konsekwencji swego działania. Z tego powodu znajduje się on pod pieczą człowieka, który ponosi wszelkie konsekwencje jego zachowań.

Pogryzienie przez psa może się skończyć tylko na powierzchownych zadrapaniach i otarciach albo na rozległych i głębokich ranach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie życia.

            Jednym z największych zagrożeń jest śmiertelna choroba – wścieklizna. Do dzisiaj nieznany jest lek przeciwko wściekliźnie.

Podstawa prawna odpowiedzialności

Art. 431. Kodeksu Cywilnego

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

§1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.

§2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Art. 77 Kodeksu Wykroczeń

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Świadectwo szczepienia zwierzęcia nie jest wystarczające do wykluczenia wścieklizny. Podstawą jest OBSERWACJA PSA  W KIERUNKU WŚCIEKLIZNY prowadzona przez wykwalifikowanego lekarza weterynarii.

Informacje ogólne

 • Obserwacja psa w kierunku wścieklizny dotyczy każdego zwierzęcia, które pogryzło, pokąsało czy podrapało człowieka.
 • Obserwację wykonuje się zawsze, gdy jest uzasadnione podejrzenie kontaktu śliny psa z krwią człowieka.
 • Obserwacja dotyczy wszystkich psów, które ugryzły człowieka – zarówno tych, które mają aktualne szczepienia w kierunku wścieklizny, jak i tych, które z rozmaitych przyczyn nie były na czas zaszczepione.

 Czas trwania obserwacji

 • Obserwacja trwa 15 dni od daty pogryzienia/pokąsania/podrapania i najczęściej polega na 4 wizytach ze zwierzęciem w lecznicy.
 • Obserwację zwyczajowo przeprowadza się w dniu pogryzienia na następnie w 5, 10 i 15 dniu od pogryzienia.
 • W przypadku zwierząt szczególnie agresywnych, za dodatkową opłatą, w wyznaczonych lecznicach można przeprowadzić obserwację stacjonarną. Zwierzę zawozi się tam wówczas w dniu 0 – czyli w dniu pogryzienia człowieka, i jeśli obserwacja daje wynik negatywny, odbiera się je w dniu 15-tym.

Obowiązki właściciela psa:

 • Obowiązek dostarczenia zwierzęcia na obserwację spoczywa na jego właścicielu.
 • W razie gdy właściciel psa/kota uchyla się od jego wypełnienia, może zostać ukarany mandatem i doprowadzony (dowieziony) wraz ze zwierzęciem przez Policję lub Staż Miejską do lecznicy weterynaryjnej.
 • Właściciel obserwowanego zwierzęcia jest zobowiązany do podania danych osoby pogryzionej – imienia i nazwiska, adresu oraz numeru telefonu. Warto o tym pamiętać i zapisać sobie te informacje.
 • Przez cały czas trwania obserwacji na właścicielu zwierzęcia spoczywa obowiązek zadbania o to, ogólnie rzecz ujmując, żeby zwierzęciu nic się nie stało i by zwierzę nie stanowiło zagrożenia dla innych osób.
 • W przypadku śmierci zwierzęcia, należy zabezpieczyć zwłoki i dostarczyć je do ZHW (Zakładu Higieny Weterynaryjnej) w celu zbadania mózgu padłego zwierzęcia na obecność wtrętów wściekliznowych.

Wystawiane zaświadczenia:

 • Wystawia się zaświadczenie o rozpoczęciu obserwacji, następnie – zaświadczenia cząstkowe po każdej wizycie i zawsze na koniec – zaświadczenie o zakończeniu obserwacji w kierunku wścieklizny.
 • Jeśli zwierzę nie było wcześniej szczepione, lub szczepienie się zdezakualizowało – w dniu zakończenia obserwacji podlega szczepieniu przeciwko wściekliźnie i dodatkowo dostaje zaświadczenie o odbytym szczepieniu.
 • Właściciel zwierzęcia, które pogryzło/pokąsało/podrapało człowieka dostarcza zaświadczenie o zakończeniu obserwacji w kierunku wścieklizny do rejonowego oddziału SANEPID’u, oraz zawiadamia o wyniku obserwacji osobę pogryzioną.