Dobry bilans energetyczny Wodociągów Chrzanowskich za 2022 rok

2023-02-17 Wodociągi Chrzanowskie

Od kilku lat priorytetem przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie energii z kogeneracji biogazu oraz instalacji fotowoltaicznych. Zmniejszanie zużycia energii elektrycznej oraz systematyczne inwestowanie w produkcję własnej energii ze źródeł odnawialnych przynoszą w Wodociągach Chrzanowskich coraz lepsze efekty. Jednym z nich jest zmniejszenie zakupu prądu ogółem o 9,4 procent w porównaniu do roku 2021.

Na łączne zużycie energii elektrycznej we wszystkich obiektach przedsiębiorstwa w 2022 r. w wysokości 7 328 MWh łączna ilość energii wytworzonej z biogazu oraz z baterii fotowoltaicznych wyniosła 1 390 MWh, co stanowi 17,70 % całkowitego zapotrzebowania spółki na energię elektryczną – informuje dyrektor ds. technicznych Szymon Wyrwik. – W Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie, która jest największym i najbardziej energochłonnym obiektem przedsiębiorstwa, w roku ubiegłym dwa działające tutaj agregaty kogeneracyjne biogazu wyprodukowały 1269 MWh energii – to jest ponad 10% więcej niż rok wcześniej. Dzięki kogeneracji oraz instalacji fotowoltaicznej i zmniejszeniu energochłonności innych urządzeń chrzanowska oczyszczalnia uzyskuje samodzielnie pokrycie ok. 70% zapotrzebowania na energię elektryczną oraz 100% energii cieplnej na cele technologiczne i zimowe ogrzewanie pomieszczeń. Obecnie trwają tutaj prace przygotowawcze do zabudowy trzeciego agregatu kogeneracyjnego o mocy 100 kW, co już w tym roku powinno zapewnić oczyszczalni pełną samowystarczalność energetyczną, a nawet wyprodukowanie nadwyżki energii, którą zasilać będziemy inne nasze obiekty, np. pobliską Stację Uzdatniania Wody „Żelatowa”.

W 2022 r. wodociągi zmniejszyły zużycie oleju opałowego o 38%, a gazu ziemnego o 23% w porównaniu do roku poprzedniego. Systematycznie prowadzone są także działania związane z wymianą energochłonnych urządzeń (pomp, dmuchaw, oświetlenia itp.) na urządzenia energooszczędne i wysoko sprawne. Spółka realizuje dalsze inwestycje mające obniżać zużycie energii swoich obiektów, m.in. przeprowadzona zostanie modernizacja rozdzielni prądu w bazie “Trzebionka”, czy systemu napowietrzania reaktorów biologicznych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. We wszystkich obiektach przedsiębiorstwa prowadzone jest bieżące monitorowanie wskaźników energochłonności.

Jednocześnie zaplanowano w 2023 r. budowy kolejnych mikroelektrowni fotowoltaicznych – jedna z nich pracuje już na dachu biurowca Wodociągów przy ul. Jagiellońskiej w Chrzanowie, a wiosną ruszyć ma zabudowa większej oraz bardzo innowacyjnej instalacji pływającej w nieużytkowanym zbiorniku wody na terenie SUW Trzebionka.