Badamy stan techniczny studni głębinowych ujęcia wody „Żelatowa”

2022-10-18 Wodociągi Chrzanowskie

Ujęcie wody „Żelatowa” jest jednym z zasobniejszych ujęć eksploatowanych przez Wodociągi Chrzanowskie, w którym obecnie, ze względu na odłączenie jednej ze studni (Ż-2), nie wykorzystuje się całości zasobów określonych w Dokumentacji Hydrogeologicznej i zatwierdzonych pozwoleniem wodnoprawnym. Istnieje możliwość zwiększenia poboru wody w eksploatowanych studniach, jednak dokładna wiedza o ich stanie technicznym jest niezbędna i stanowi podstawę dla planowania rozbudowy czy modernizacji ujęcia.

Zwiększenie intensywności poboru wody w dosyć starych otworach wiertniczych należało poprzedzić pracami diagnostycznymi obejmującymi szczegółowe badania geofizyczne, które pozwolą stwierdzić m.in. że nie istnieje zagrożenie przerwania połączeń międzyrurowych oraz czy stan filtra pozwala na zwiększenie wydajności.

Badania takie przeprowadzono kilka dni temu. Po analizie ich wyników ustalony zostanie dalszy zakres modernizacji i ocena możliwości zwiększenia eksploatacji ujęcia.