Ambitne plany Wodociągów Chrzanowskich na 2022 rok

2022-01-26 Wodociągi Chrzanowskie

Utrzymanie bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody i jej wysokiej jakości, zwiększenie efektywności wszelkich procesów technologicznych i jednoczesne obniżanie kosztów oczyszczania ścieków to priorytetowe założenia Wodociągów Chrzanowskich na 2022 rok. Największym inwestycyjnym wyzwaniem będzie rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków Libiąż „A” czy też prace związane z pozyskiwaniem nowych ujęć wody.

Modernizacja oczyszczalni ścieków Libiąż „A”

Priorytetowym i jednocześnie największym zadaniem inwestycyjnym 2022 roku jest rozpoczęcie modernizacji oczyszczalni ścieków Libiąż “A”. Inwestycja jest niezbędna ze względu na zły stan techniczny budowli, przestarzałą technologię oczyszczania i zagospodarowania osadów ściekowych, wysoką energochłonność urządzeń, a także konieczność dotrzymania wymagań Pozwolenia Wodnoprawnego względem parametrów jakościowych ścieków oczyszczonych. Spółka posiada już kompletną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę, a w grudniu 2021 r. ogłoszono postępowanie przetargowe. Prace, które finansowane będą z pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW w Warszawie oraz ze środków własnych mają się rozpocząć w I kwartale br. i potrwać do połowy 2023 r.

Nowe ujęcia wody

Przedsiębiorstwo będzie kontynuować prace związane z pozyskiwaniem nowych ujęć wody, m.in. prowadzenie badań geofizycznych pod wiercenie nowego otworu studziennego w rejonie Ujęcia Wody „Lech”. W Bolęcinie zostanie odwiercony otwór zastępczy w miejscu, które zostało wytypowane na drodze opracowania hydrogeologicznego. Dodatkowa studnia głębinowa, zwiększy efektywność całego ujęcia wody i poprawi bezpieczeństwo dostawy wody dla mieszkańców Bolęcina, Płazy i Piły Kościeleckiej. W 2022 rozpocznie się budowa dwóch studni głębinowych, zbiornika czerpalnego oraz hydroforni Ujęcia Wody w Czyżówce. Na tę inwestycję Międzygminny Związek „Gospodarka Komunalna” otrzymał promesę z rządowego funduszu „Polski Ład”.

Nowy sprzęt w wodociągach

W tym roku zostanie zakupiona wiertnica do przewiertów sterowanych. Urządzenie to umożliwi spółce realizację zadań związanych z budową i przebudową sieci wodno-kanalizacyjnej samodzielnie i bezwykopowo. Pozwoli to nie tylko ograniczyć koszty inwestycji, ale również zwiększyć ich ilość. Jednocześnie spółka zakupi maszyny do prowadzenia bieżących napraw nawierzchni asfaltowych, co uniezależni ją od zewnętrznych wykonawców.

Obniżanie kosztów zakupu energii elektrycznej i inwestycja w biogaz

W celu obniżenia kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i zgodnie z zaleceniami wykonanego w 2021 roku audytu energetycznego, w przedsiębiorstwie zostanie wprowadzony system zarządzania energią wg ISO 50001. Realizowane będą również dalsze inwestycje mające za cel obniżenie energochłonności urządzeń i obiektów, m.in. zostanie przeprowadzona modernizacja rozdzielni prądu w bazie “Trzebionka”, a także zostanie zmodernizowany system napowietrzania reaktorów biologicznych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie. Sukcesywnie będą także wymieniane wyeksploatowane urządzenia takie jak pompy czy mieszadła oraz oświetlenie na ledowe. We wszystkich obiektach przedsiębiorstwa prowadzone będzie bieżące monitorowanie wskaźników energochłonności.

Ważną inwestycją w sektorze energetycznym będzie również zakup dodatkowego agregatu prądotwórczego na biogaz, którego koszt wynosi ok. 700 tys. zł. Przewidywany zwrot ze względu na ilość wyprodukowanej energii elektrycznej nastąpi po ok. 2,5 roku.

***

W 2021 r. instalacja biogazowa na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie wyprodukowała łącznie 1147 MWh energii, co  stanowi ok. 58 % zapotrzebowania na prąd całej oczyszczalni. Jednocześnie wytwarzana energia cieplna w 100% zaspokaja tam potrzeby technologiczne oraz ogrzewania wszystkich pomieszczeń. Zabudowa kolejnego agregatu kogeneracyjnego umożliwi większe wykorzystanie biogazu produkowanego z osadów ściekowych, a tym samym pozyskanie ok. 80 – 90 % własnej energii elektrycznej i dalsze obniżenie kosztów eksploatacji oczyszczalni.

agregaty na biogaz