Organy spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 26.02.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: zm

Do organów Spółki należą:
I. Zarząd, w składzie:

 • Tadeusz Arkit - Prezes Zarządu

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki i jej reprezentowaniem nie zastrzeżone ustawą, ani umową Spółki do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.

 • Małgorzata  Adamczyk - Prokura łączna
 • Ewa Prowalska - Prokura łączna
 • Szymon Wyrwik - Prokura łączna

II. Zgromadzenie Wspólników, w składzie którego występuje jako jedyny udziałowiec Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna", reprezentowany przez:

 • Piotra Jaskólskiego – Przewodniczący Zarządu
 • Roberta Maciaszka– Z-ca Przewodniczącego Zarządu
 • Włodzimierza Spitzer – Członek Zarządu
 • Waldemara Wszołka – Członek Zarządu

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy m.in:

 • zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki oraz wieloletnich programów jej działalności,
 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok ubiegły, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 • powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 • udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków,
 • zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • zmiana umowy Spółki,
 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
 • połączenie Spółki lub jej przekształcenie,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 • przystąpienie Spółki do Zrzeszeń Gospodarczych oraz Izb Przemysłowo-Handlowych,
 • rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstawionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Zarząd Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna",
 • zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 • wniesienie lub zwrot dopłat.

III. Rada Nadzorcza, w składzie:

 • Elżbieta Małgorzata Waśniowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jan Tadeusz Pamuła - Zastępca Przewodniczącego
 • Robert Galos – Sekretarz Rady

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in.:

 • badanie sprawozdania finansowego,
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu, co do podziału zysków lub pokrycia strat,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w punkcie a i b,
 • zwieszenie w czynnościach z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu, ewentualnie delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
 • zatwierdzenie regulaminu Zarządu Spółki,
 • opiniowanie wniosków Zarządu, polegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.

Opublikował: Jacek Puka
Publikacja dnia: 26.02.2020, 08:32
Dokument oglądany razy: 2 431
Podpisał: Jacek Puka
Dokument z dnia: 26.02.2020