Status prawny

Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstały na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 14 października 1993r. w Kancelarii Notarialnej w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 przez Notariusza mgr Mirosławę Załuską Rep. A Nr 1138/93. Założycielem i jedynym udziałowcem jest Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Chrzanowie. 
Działalność Spółki oparta jest na przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz 1152).
Na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wydano:

  • Decyzję Zarządu Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - tekst
  • Uchwałę Nr 16/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w sprawie  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  - tekst

Wodociągi Chrzanowskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością są zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067967


Opublikował: Jacek Puka
Publikacja dnia: 29.10.2021, 08:55
Dokument oglądany razy: 4 004
Podpisał: Roman Palka
Dokument z dnia: 29.10.2021