Wznowienie kontroli sieci kanalizacji sanitarnej metodą zadymiania

2024-02-02 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką, cz.10

Wznowiliśmy kontrole włączeń wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Obecnie są one prowadzone na terenie Trzebini i Myślachowic. Jak wielokrotnie przypominaliśmy odprowadzanie deszczówki oraz wody roztopowej i drenażowej z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Przy kontroli stosujemy samochód do inspekcji telewizyjnej (kamerowóz), który jest wyposażony w specjalną zadymiarkę. Urządzenie umożliwia szybkie i dokładne sprawdzanie stanu sieci kanalizacyjnej, wykrycie wszelkich nieszczelności oraz kontrolę nielegalnych podłączeń. Pracownicy wprowadzają przez studnię kanalizacyjną wąż, przez który tłoczony jest przypominający parę wodną dym, który nie ma żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Jego pojawienie się w rynnie lub w systemie drenażowym wyraźnie sygnalizuje wszelkie miejsca nieprawidłowych włączeń do sieci kanalizacji sanitarnej.

W 2023 roku skontrolowano w ten sposób w sumie 417 nieruchomości. Liczba stwierdzonych włączeń wód opadowych do sieci kanalizacji sanitarnej wyniosła 24 przypadki, co stanowi 6,2 % wszystkich skontrolowanych budynków. Każdy odnotowany przypadek nielegalnego włączenia wód opadowych do sieci kanalizacyjnej został zarejestrowany oraz opatrzony dokumentacją fotograficzną. Właściciele wykazanych podczas kontroli nieruchomości otrzymali od Wodociągów Chrzanowskich stosowne pismo, informujące o wystąpieniu nieprawidłowości oraz o terminie, w którym należy odłączyć rynny od sieci kanalizacji sanitarnej (30 dni od dnia przeprowadzonej kontroli).  Po upływie tego terminu przeprowadzane zostały ponowne kontrole, które potwierdziły, że we wszystkich przypadkach odłączenie od kanalizacji zostało prawidłowo wykonane.

Obecnie trwają zgodnie z harmonogramem na 1 kwartał 2024r. kontrole kanalizacji sanitarnej na terenie Trzebini i Myślachowic. W styczniu sprawdzono już ulice Wąską, Zacisze i Wodną w Myślachowicach, a teraz nasz kamerowóz pojawia się na ul. Górnej i Centralnej. W lutym i marcu br. sprawdzane będą trzebińskie ulice: Olkuska, Grunwaldzka, 1000-lecia Państwa Polskiego, Rafineryjna, Fabryczna, Okrzei i Harcerska.

Wszystkich mieszkańców niezmiennie zachęcamy do zagospodarowania deszczówki poprzez jej magazynowanie oraz ponowne wykorzystanie do celów gospodarczych i podlewania roślin w przydomowych ogródkach!

(Zgodnie z zapisem art. 28 Ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł. podlega ten, kto nie stosuje się do zakazów odprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.).

Zobacz również: Kontrola systemu sanitarnego pod względem wprowadzania wód opadowych i roztopowych – Sylwia Pawłowska