Rada Nadzorcza Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

2021-12-07 Wodociągi Chrzanowskie

Rada Nadzorcza
Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. z siedzibą w Chrzanowie ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu

 1. Przedmiotem postępowania objęte jest stanowisko Prezesa Zarządu Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. w Chrzanowie.

 2. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

1) może to być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w lit. a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

2) nie może to być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,

e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

 1. życiorys (CV) zawierający opis dotychczasowych osiągnięć kandydata
  w pracy zawodowej wraz z adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego oraz adresem poczty elektronicznej,

 2. list motywacyjny,

 3. dyplom poświadczający wykształcenie,

 4. oświadczenie o:

– korzystaniu z pełni praw publicznych,

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

– braku lub toczeniu się postępowania lub postępowań karnych przeciwko kandydatowi,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata do celów postępowania kwalifikacyjnego i wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem,

Oświadczenie zgodne ze wzorem udostępnionym kandydatom przez Spółkę

w Sekretariacie siedziby Spółki lub na stronie internetowej www.wodociagi.chrzanowskie.pl.

 1. aktualne zaświadczenie o niekaralności (do 3 miesięcy przed datą złożenia dokumentów),

 2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,

 3. inne dokumenty według uznania kandydata, stwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności przydatne na stanowisku Prezesa.

 1. Kandydaci na Prezesa Zarządu, oprócz dokumentów wymienionych w pkt. 3, są zobowiązani dołączyć „Koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki
  w warunkach aktualnej sytuacji rynkowej” (praca do 10 stron formatu A4, czcionka 12 napisana przy użyciu edytora Microsoft Word).

 1. Zgłoszenia wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy składać do dnia 14 stycznia 2022 r. , do godz. 1200 w Sekretariacie siedziby Spółki, ul. Jagiellońska 8,
  32-500 Chrzanów lub listownie pod adresem Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów. W przypadku zgłoszenia przesłanego listownie decyduje data i godzina doręczenia zgłoszenia.

 1. Zgłoszenie winno być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Konkurs na Prezesa Zarządu”.

 1. Zgłoszenie kandydatów, nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane.

 1. Kandydatom, na ich żądanie, zostaną udostępnione (do wglądu w siedzibie Spółki) informacje o Spółce, określone w Regulaminie konkursu, do dnia składania zgłoszeń.

 1. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie wskazanym w listownym, telefonicznym lub elektronicznym zawiadomieniu.

 1. Komisja Konkursowa będzie mogła w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez rozstrzygnięcia.

 1. W przypadku złożenia zgłoszenia przez jednego kandydata – konkurs jest ważny.

 1. W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą predyspozycje, wiedza i kwalifikacje kandydata.

 1. W toku konkursu Komisja Konkursowa może przeprowadzić rozmowy uzupełniające, w trakcie których może żądać od kandydatów dodatkowych wyjaśnień.

 1. Wynik konkursu ogłoszony zostanie na stronie internetowej Spółki www.wodociagi.chrzanowskie.pl, oraz na stronie internetowej Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” www.zmgk.chrzanow.pl.

 1. Regulamin konkursu dostępny jest w Sekretariacie siedziby Spółki – ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów lub na stronach internetowych: www.wodociagi.chrzanowskie.pl, www.zmgk.chrzanow.pl.

Regulamin konkursu na Prezesa Zarządu Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o.

Oświadczenie