Kontrole kanalizacji sanitarnej w gminie Chrzanów

2023-03-27 Wodociągi Chrzanowskie

Kampania na rzecz mądrego gospodarowania deszczówką cz. 6.

Rozpoczęło się sprawdzanie metodą zadymiania stanu sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dzielnicy Kąty w Chrzanowie. Dzisiaj kamerowóz Wodociągów Chrzanowskich z zainstalowaną specjalną dymownicą pojawił się na ulicy Ligęzów. W najbliższych dniach kontrolowany będzie rejon zlewni tutejszej przepompowni ścieków, a następnie rejon zlewni przepompowni ścieków przy ul. Kopanina.

Przypominamy więc ponownie, że odprowadzanie deszczówki oraz wody roztopowej i drenażowej z terenu posesji do kanalizacji sanitarnej jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.  System kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i wybudowano w sposób umożliwiający odbiór wyłącznie ścieków bytowych. Wprowadzane wody opadowe i roztopowe przeciążają go hydraulicznie, mogą przyczynić się do poważnych awarii, rozlewania się ścieków i zanieczyszczenia środowiska.

Dlatego apelujemy do tych mieszkańców, którzy mają podłączenia z rynien lub odwodnienia z posesji do kanalizacji sanitarnej o ich niezwłoczne zlikwidowanie i uniknięcie ewentualnej odpowiedzialności za łamanie przepisów.

Jednocześnie zachęcamy do mądrego gospodarowania zasobami wody poprzez magazynowanie oraz ponowne wykorzystanie deszczówki do celów gospodarczych i podlewania roślin w przydomowych ogródkach w okresie, gdy pojawić się mogą problemy z jej niedoborem.