Kanalizacja sanitarna – nie dla deszczówki!

2021-06-15 Wodociągi Chrzanowskie

Ścieki odpływające z  domowych urządzeń sanitarnych poprzez wewnętrzną instalację trafiają do przyłącza kanalizacyjnego i dalej do sieci. Kanalizacja sanitarna to złożony układ rurociągów  połączonych studniami,  pozwalający w szczelny sposób odprowadzić ścieki z naszych domów do oczyszczalni. W prawidłowo wykonanej kanalizacji sanitarnej – w odróżnieniu od zbiorników bezodpływowych (szamb) – ścieki nie są przetrzymywane, nie zagniwają i w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego trafiają na oczyszczalnię.

Aby zapewnić sprawność i bezpieczeństwo tego procesu do kanalizacji sanitarnej można odprowadzać wyłącznie tak zwane ścieki bytowe. Niedozwolone jest wprowadzanie do niej odpadów stałych, mogą one bowiem powodować zmniejszenie możliwości przepływu oraz niedrożność przewodów. Ponadto przepisy prawa zakazują wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej.  

Sieć kanalizacji sanitarnej, studnie i przepompownie, aby mogły spełniać swoje funkcje muszą być pod stałą kontrolą, nie tylko pod kątem sprawności technicznej, ale także w zakresie prawidłowego korzystania z niej przez użytkowników. 
Dlatego Wodociągi Chrzanowskie będą prowadzić wzmożone kontrole przestrzegania przepisów dotyczących korzystania z kanalizacji sanitarnej, gdyż  przy wystąpieniu intensywnych opadów często dochodzi do przeciążenia hydraulicznego kanalizacji i oczyszczalni, a przepompownie i tłocznie ścieków zostają  narażone na poważne awarie.

Trzeba pamiętać, że do  odprowadzania wód opadowych przeznaczona jest kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna oraz rowy melioracyjne. Natomiast jeśli  nie ma takich odbiorników, to należy deszczówkę rozprowadzić po powierzchni działki, odprowadzić do studni chłonnej albo magazynować i wykorzystać do podlewania działki. Natomiast nielegalne odprowadzanie deszczówki może skończyć się nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej.

***
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków “zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej” (Dz. U. 2019.0.1437).