Deszczówka nie do kanalizacji sanitarnej!

2020-03-03 Wodociągi Chrzanowskie

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać o tym, że deszczówki nie wolno odprowadzać do kanalizacji sanitarnej –  nie służy ona bowiem do odprowadzania wód opadowych.  Do tego celu przeznaczona jest kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna.

Przepisy prawa zakazują wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do sieci kanalizacji sanitarnej. Również Wodociągi Chrzanowskie prowadzą w tym zakresie wzmożone kontrole, dlatego przypominamy, że nielegalne odprowadzanie deszczówki może skończyć się sporymi problemami, w tym nawet odłączeniem od sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków “zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, gruntowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej” (Dz. U. 2019.0.1437).

Właściciele domów powinni nie tylko bać się kar wynikających z wykrycia nieprawidłowego odprowadzania deszczówki – warto także pamiętać, że przy większych ulewach może po prostu dojść do zalania nieruchomości nieczystościami.

Co zrobić z deszczówką? To już zależy od właściciela posesji. Do przechowywania wody służyć może oczko wodne, beczka lub inna instalacja. Zgromadzona woda opadowa może być następnie wykorzystywana np. do podlewania ogródka czy trawnika.