Co wpłynęło na decyzję o nowej taryfie za wodę i odbiór ścieków?

2020-11-13 Wodociągi Chrzanowskie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pozytywnie rozpatrzyły wniosek Wodociągów Chrzanowskich i zatwierdziły nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia. Konieczność szybszego wprowadzenia nowej taryfy została podyktowana niezależnymi od spółki względami: spadkiem sprzedaży usług oraz znaczącym wzrostem kosztów, m.in. związanych z zagospodarowaniem odpadów ściekowych i zakupem energii elektrycznej.

W ostatnim czasie spółka zetknęła się z wieloma czynnikami, które przyspieszyły konieczność podjęcia decyzji o wystąpienia z wnioskiem o zatwierdzenie nowej taryfy, a więc wprowadzenie nowych opłat za wodę i odbiór ścieków.

Pomimo stałego szukania oszczędności oraz podejmowania inwestycji, dzięki którym obecnie część potrzebnej do zasilania naszych obiektów energii produkujemy sami, galopujący wzrost kosztów sprawił, że niestety byliśmy zmuszeni uwzględnić te zmiany we wniosku o nową taryfę – mówi prezes Wodociągów Chrzanowskich Tadeusz Arkit.

Wzrost kosztów spółki pomimo oszczędności

Z usług Wodociągów Chrzanowskich wycofał się niedawno jeden z kluczowych, przemysłowych dostawców ścieków. Oznacza to dla spółki zmniejszenie rocznego przychodu o prawie 4,3 mln zł rocznie. Drugim z ważnych powodów wprowadzanych zmian w taryfach jest wzrost kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków. W 2020 r. – przy planowanej takiej samej ilości odpadów jak w roku 2019 – koszty zagospodarowania osadów ściekowych zwiększą się o ok. 431,5 tys. zł. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej w roku 2020 – szacunkowo o 466,5 tys. zł w porównaniu do roku poprzedniego. Da się ona przedsiębiorstwu mocno we znaki pomimo faktu, że część energii na własne potrzeby wodociągi produkują same.

Przypomnijmy, że dzięki własnej energii elektrycznej wytworzonej w instalacji biogazowej w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie oraz przez baterie fotowoltaiczne zamontowane na terenie oczyszczalni w Libiążu i Trzebini-Sierszy, a także w Stacjach Uzdatniania Wody w Lgocie i Bolęcinie, w 2019r. spółka zapewniła sobie pokrycie ponad 13 proc. całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Z kolei dzięki nowoczesnym technologiom i narzędziom informatycznym, a także sprzętowi takiemu jak np. specjalistyczny samochód do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej w minionym roku zidentyfikowano kilkaset przypadków bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność wodociągów. Te działania bezpośrednio przełożyły się na przychody ok. 320 tys. zł.  W minionych latach o 50 zmniejszyła się też liczba etatów w spółce, co również wpłynęło na obniżenie jej kosztów.

Nowa taryfa wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2020 r. i obowiązuje do 20 listopada 2023 r.