Status prawny

To jest archiwalna wersja strony z dnia .
Zmieniona z powodu: nowa nazwa

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Chrzanowie powstało na podstawie Aktu Notarialnego sporządzonego w dniu 14 października 1993r. w Kancelarii Notarialnej w Krzeszowicach ul. Grunwaldzka 4 przez Notariusza mgr Mirosławę Załuską Rep. A Nr 1138/93. Założycielem i jedynym udziałowcem jest Związek Międzygminny "Gospodarka Komunalna" z siedzibą w Chrzanowie. 
Działalność Spółki oparta jest na przepisach Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U z 2018 r., poz 1152).
Na podstawie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wydano:

  • Decyzję Zarządu Międzygminnego Związku Chrzanowa, Libiąża, Trzebini „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - tekst
  • Uchwałę Nr 12/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w sprawie  Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  - tekst

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Chrzanowie jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067967

Podpisał: Roman Palka
Dokument z dnia: 05.06.2019
Dokument oglądany razy: 1 589
Opublikował: Roman Palka
Publikacja dnia: 05.06.2019, 12:25
Wydruk ze strony: wodociagi.chrzanowskie.pl/bip2 z dnia: 16.06.2024 04:03:25