Rozpoczynamy kontrole w zakresie zgodnego z prawem korzystania z wody

2022-06-30 Wodociągi Chrzanowskie

Informujemy, że w najbliższych dniach Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o. rozpoczną przeprowadzanie kontroli w zakresie właściwego i zgodnego z przepisami prawa korzystania z wody. Powołana została w tym celu komisja, która sprawdzać będzie punkty odbioru wody z sieci wodociągowej na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia – również pod względem ewentualnego wykrycia prób kradzieży wody.

Kontrole prowadzone będą w związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa ciągłości dostaw wody pitnej dla mieszkańców naszego rejonu. Mają one oparcie w kryteriach zawartych w art. 8 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2020 poz. 2028), które dotyczą m.in. niezgodnego z przepisami wykonania przyłącza wodociągowego lub stwierdzenia nielegalnego poboru wody, jak również celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzy lub urządzeń pomiarowych.